Главная->Фінанси->Содержание->10.9. Особливості формування, обліку та використання неоплаченого і вилученого капіталу

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

10.9. Особливості формування, обліку та використання неоплаченого і вилученого капіталу

 

Неоплачений капітал — це сума заборгованості власника (учасника) за внесками до статутного капіталу підприємства. Така заборгованість може бути виражена нео-плаченими акціями, на які підписався учасник, або сумою неоплаченого внеску до статутного капіталу, розмір якого визначений установчими документами.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу, як і статутного, ведеться по кожному учаснику (засновнику) і по кожному виду розміщених акцій (для акціонерних това-риств).

Неоплачений капітал формується одночасно зі статутним капіталом і відобража-ється проводкою:

Дт 46 «Неоплачений капітал»         Кт 40 «Статутний капітал».

Розмір неоплаченого капіталу відображається в бухгалтерському обліку на ра-хунку 46 «Неоплачений капітал».

Розділ 10. Облік власного капіталу

За дебетом рахунка 46 відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кре-дитом — погашення такої заборгованості.

При внесенні учасниками внесків до статутного капіталу розмір неоплаченого капіталу зменшується.

Вилучений капітал — сума засобів, тимчасово вилучених з господарського й фі-нансового обороту.

Підприємство може викупити в акціонерів власні акції або частку у статутному капіталі в учасників з метою їх подальшого продажу або анулювання.

Акціонерне товариство має право викупити в акціонерів оплачені ними акції після прийняття такого рішення зборами акціонерів відповідно до статуту тільки за рахунок засобів, що перевищують статутний капітал, і реалізувати або анулювати ви-куплені акції протягом одного року.

У випадку викупу частки учасника товариством з обмеженою відповідальністю відповідно до його статуту, товариство зобов’язане або реалізувати ці частки в поряд-ку й у строки, встановлені статутом і законом, або зменшити розмір статутного капі-талу. Товариство може викупити в учасника тільки повністю оплачену ним частку.

Суми викуплених акцій (часток) формують (збільшують) вилучений капітал під-приємства. При продажу (розміщенні) акцій (часток) або їх анулюванні розмір ви-лученого капіталу зменшується.

Облік вилученого капіталу ведеться на рахунку 45 «Вилучений капітал».

За Дт рахунка 45 відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за Кт — вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Як правило, для відображення вилученого капіталу в бухгалтерському обліку за-стосовуються субрахунки:

451      «Вилучені акції» — відображається викуп товариством власних акцій в учас-ників;

452      «Вилучені внески й паї» — викуп товариством часток (внесків, паїв) в учасників.

Приклад 10.6. Загальними зборами акціонерів ухвалено рішення про зменшення статутно-го капіталу на 100 000 грн шляхом викупу й анулювання 25 000 шт. власних акцій. При цьому акції викуповуються за ціною 3 грн, а їхня номінальна вартість — 4 грн.

Така операція буде відображена наступним чином в обліку:

Таблиця 10.11

Відображення операцій в обліку

 

№ з/п

1 2

3

4          Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

            Викуплено акції власної емі-сії        451 «Вилучені акції» 672 «Розрахунки за ін-шими виплатами»  75 000

 

            Виплачено компенсацію вар-тості акцій   672 «Розрахунки за ін-шими виплатами»  30        «Каса»

31        «Рахунки в банку»     75 000

 

            Погашено викуплені акції    40 «Статутний капітал»       451 «Вилучені акції» 100 000

 

            Перевищення    номінальної вартості акцій над покупною віднесено на збільшення до-даткового капіталу          451 «Вилучені акції» 425 «Інший додатко-вий капітал    25 000

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

 

 

11