Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 10.8. Особливості нарахування та сплати дивідендів - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->10.8. Особливості нарахування та сплати дивідендів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

10.8. Особливості нарахування та сплати дивідендів

 

Засновники та учасники товариства мають право брати участь у розподілі при-бутку та отримувати його частину у вигляді дивідендів.

Дивіденди — це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власни-ками) відповідно до часток їхньої участі у власному капіталі підприємства.

Основним джерелом сплати дивідендів за акціями є чистий прибуток товари-ства.

Дивіденди за акціями сплачуються один раз на рік за підсумками календарного року в порядку, передбаченому статутом АТ, за рахунок нерозподіленого прибутку.

Для привілейованих акцій додатковим джерелом виплати дивідендів є резервний капітал. Якщо розмір прибутку відповідного року недостатній, то виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться за рахунок використання резервного капі-талу.

Отже, для нарахування дивідендів за привілейованими акціями існує два мож-ливих джерела: нерозподілений прибуток та резервний капі тал, а для простих акцій існує лише одне джерело — сума нерозподіленого прибутку.

Рішення про виплату дивідендів приймається загальними зборами акціо нерів. Статут акціонерного товариства пови нен містити відомості про строк і порядок ви-плати дивідендів. Повідомлення про розмір дивідендів і порядок їхньої виплати то-вариство має довести до відома акціонерів. Сума дивідендів, яка належить до сплати одному акціонеру, визначається шляхом множення дивіденду, що припадає на одну акцію, на число цілком оплачених акцій, якими він володіє.

Під час виплати дивідендів необхідно враховувати такі дати:

—        дату оголошення виплати дивідендів (оскільки публічне оголошення дивіден-дів неможливо скасувати, то зобов’язання щодо сплати дивідендів виникає не-гайно після їх оголошення);

—        дату реєстрації (дата, станом на яку визначається перелік акціонерів, які ма-ють право на отримання дивідендів);

—        дату початку виплати дивідендів (дата, починаючи з якої акціонери можуть фактично отримувати дивіденди).

Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами товариства на дату виплати дивідендів. Дивіденди мають бути сплачені тільки тим власникам ак-цій, які зареєстровані на цю дату.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Дивіденди, що сплачуються резидентами, обкладаються податком на ди віденди біля джерела виплати в розмірі 25% від нарахованої суми дивідендів. При цьому під-приємство, яке сплачує дивіденди, має право зменшити власні податкові зобов’язання з податку на прибуток на суму утриманого та перерахо ваного податку на дивіденди.

Акціонери сплачують з отриманих сум дивідендів податок з доходів фізичних осіб у розмірі 13%.

Дивіденди можуть сплачуватися негрошовими активами або акціями товариства. У такому разі вибуття відповідних активів, якими виплачуються дивідендів, у бух-галтерському обліку відображається як їх реалізація з одночасним зарахуванням вза-ємної заборгованості між акціонерним товари ством і акціонером.

Бухгалтерський облік нарахованих та сплачених дивідендів наведено в табл. 10.10.

Таблиця 10.10

Відображення операцій в обліку

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                            Кредит

1          Нараховано оголошені дивіденди за ра-хунок нерозподіленого прибутку        441 «Прибуток нероз-поділений»    443 «Прибуток, вико-ристаний у звітному році»

2          Нараховано   оголошені   дивіденди   за привілейованими акціями за  рахунок резервного капіталу            43 «Резервний капі-тал»      443 «Прибуток, вико-ристаний у звітному році»

3          Персоніфіковано нараховані дивіденди за отримувачами (акціонерами) на по-чаток виплати         443 «Прибуток, вико-ристаний у звітному році»         671 «Розрахунки за нарахованими диві-дендами»

4          Сплата дивідендів грошовими коштами    671  «Розрахунки  за нарахованими    диві-дендами»      30            «Каса»

31        «Рахунки в бан-

ках»

 

 

10