Главная->Фінанси->Содержание

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 3)

РОЗДІЛ 10. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

10.1. Економічна сутність поняття «власний капітал» та його класифікація

10.2. Характеристика рахунків з обліку власного капіталу

10.3. Порядок формування, зміни та облік статутного капіталу

10.4. Порядок формування, обліку та використання пайового капіталу

10.5. Особливості формування, обліку та використання додаткового капіталу

10.6. Особливості формування, обліку та використання резервного капіталу

10.7. Особливості формування, обліку та використання нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)

10.8. Особливості нарахування та сплати дивідендів

10.9. Особливості формування, обліку та використання неоплаченого і вилученого капіталу

10.10. Практичний блок Контрольні запитання

Практичні вправи для самостійної роботи

Тести для самоконтролю

Практичні вправи для самостійної роботи

Розділ 11. Облік довгострокових зобов’язань

РОЗДІЛ 12. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

12.1. Облік короткострокових кредитів банків

12.2. Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

12.3. Облік зобов’язань, забезпечених короткостроковими векселями виданими

12.4. Облік поточних зобов’язань за розрахунками з учасниками

12.5. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями

12.6. Облік інших поточних зобов’язань

12.7. Практичний блок Контрольні запитання

Практичні вправи для самостійної роботи

Тести для самоконтролю

Практичні вправи для самостійної роботи

Розділ 13. Облік розрахунків з оплати праці

РОЗДІЛ14. ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

14.1. Економічна сутність доходів і фінансових результатів

14.2. Визнання, оцінювання і класифікація доходів та фінансових результатів

14.3. Облік доходів від звичайної діяльності

14.3.1. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

14.3.2. Облік інших операційних доходів

14.3.3. Облік фінансових доходів

14.3.4. Облік інших доходів

14.3.5. Облік доходів від надзвичайних подій

14.4. Облік фінансових результатів

14.4.1. Облік фінансових результатів звичайної діяльності

14.4.2. Облік фінансових результатів від надзвичайних подій

14.5. Облік використання прибутку

14.6. Практичний блок Контрольні запитання

Практичні вправи для самостійної роботи

Тести для самоконтролю

Практичні вправи для самостійної роботи

Розділ 15. Облік витрат діяльності

РОЗДІЛ 16. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ТА ОРГАНАМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

16.1. Загальна характеристика податків, зборів та інших обов’язкових платежів

16.2. Загальнодержавні податки та обов’язкові платежі

16.3. Місцеві податки і збори

16.4. Внески до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування

16.5. Практичний блок Контрольні запитання

Практичні вправи для самостійної роботи

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЗМІСТ

 

1