Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 5.3. Документування операцій з руху виробничих запасів - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->5.3. Документування операцій з руху виробничих запасів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.3. Документування операцій з руху виробничих запасів

 

Первинний облік — це початкова стадія господарського обліку, на якій фіксу-ється господарська операція в первинному документі. У первинних документах бух-галтерського обліку реєструється не тільки факт господарської операції, а й інша ін-формація: зміст господарської операції, її кількісна і грошова оцінка, напрям витрат і джерело доходів, підписи відповідальних за здійснення операції осіб тощо.

Основні форми документів для реєстрації операцій з виробничими запасами ві-дображено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Первинні документи з обліку запасів

 

Типова форма           Назва  Призначення

Надходження запасів

М-1     Журнал  обліку  ванта-жів, що надійшли   Використовується для реєстрації транспортних до-кументів, пов’язаних із отриманням вантажів та оприбуткуванням їх на склад підприємства

М-2     Доручення (довіреність)      Призначене підтвердити право окремої посадової особи виступати довіреною особою підприємства при отриманні запасів

М-2а   Акт   списання   бланків доручень  Застосовується для документального оформлення операцій по списанню бланків використаних дору-чень

М-3     Журнал реєстрації дові-реностей   Використовується для реєстрації видачі доручень

М-4     Прибутковий ордер  Призначений для використання на складі та запо-внюється в день надходження запасів (при відсут-ності розбіжностей з документами постачальника); при оприбуткуванні запасів з переробки

М-7     Акт про приймання ма-теріалів      Оформлюється у випадку, якщо запаси надійшли без документів, або якщо є розбіжності з докумен-тами постачальника. На його основі направляється лист-претензія постачальникові

М-12   Картка складського об-ліку матеріалів       Застосовується для обліку виробничих запасів на складі

М-14   Відомість обліку залиш-ків матеріалів на складі    Застосовується для взаємозв’язку даних складсько-го та бухгалтерського обліку

М-16   Матеріальний ярлик Використовується для позначення одиниць запасів

Відпуск виробничих запасів

М-8, 9, 28, 28а           Лімітно-забірна картка         Застосовується для систематичного відпуску у ви-робництво лімітованих матеріалів, а також для по-точного контролю за дотриманням встановлених лімітів їх відпуску

М-10   Акт-вимога   на   заміну (додатковий     відпуск) матеріалів       Оформлюється при разовому відпуску запасів для виробничих та господарських потреб

Розділ 5. Облік виробничих запасів

Продовження табл. 5.1

М-18   Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм за-пасу            Виписується завідуючим складом (комірником) у випадках виявлення відхилень фактичного залишку запасів від встановлених норм

М-19   Матеріальний звіт     Складається матеріально-відповідальною особою і передається до бухгалтерії. Відображає рух запасів на складі за певний період

 

 

7