Главная->Фінанси->Содержание->5.2. Характеристика бухгалтерських рахунків з обліку запасів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.2. Характеристика бухгалтерських рахунків з обліку запасів

 

Для узагальнення інформації про наявність і рух виробничих запасів призначено рахунок 20 «Виробничі запаси». За дебетом рахунка 20 відображається надходження запасів на підприємство, їхнє дооцінювання, за кредитом — витрачання на виробни-цтво (експлуатацію, будівництво), перероблення, відпуск (передачу) на сторону, уці-нення. До цього рахунка Планом рахунків передбачено відкриття таких субрахунків.

201      «Сировина й матеріали» — призначений для відображення наявності та руху сировини й основних матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється, або є необхідними компонентами при її виготовленні. На цьому субрахунку ведеться облік основних матеріалів, які використовуються підрядними будівельними органі-заціями при здійсненні будівельно-монтажних, ремонтних робіт, облік допоміжних матеріалів, які використовуються під час виготовлення продукції або для господар-ських потреб, технічних цілей та використання у виробничому процесі.

202      «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби» — призначений для відображення та руху купівельних напівфабрикатів, готових комплектуючих, при-дбані для комплектування продукції, що випускається, які потребують додаткових витрат праці для їх оброблення або для збирання, а також спеціальне обладнання та інструменти, пристрої та інші прилади, придбані науково-дослідними та конструк-торськими підприємствами для проведення наукових робіт за визначеною науково-дослідною або конструкторською темою.

Розділ 5. Облік виробничих запасів

203      «Паливо» — призначений для обліку наявності та руху палива, що купується для технологічних потреб експлуатації транспортних засобів, а також для виробни-цтва енергії та опалення будівель. На цьому субрахунку також обліковуються опла-чені талони на бензин, дизельне паливо, газ і мастильні матеріали. Якщо деякі види палива використовуються одночасно як матеріали і як паливо, то їх можна облікову-вати на субрахунку 201 «Сировина й матеріали» і на субрахунку 203 «Паливо» — за ознакою переважності використання на цьому підприємстві.

204      «Тара й тарні матеріали» — призначений для відображення наявності та руху всіх видів тари, крім тари, яка використовується як господарський інвентар, а також матеріали й деталі, які використовують для виготовлення тари та її ремонту.

205      «Будівельні матеріали»- підприємства-забудовники відображають рух буді-вельних матеріалів, конструкцій і деталей, обладнання та комплектуючих виробів, які підлягають монтажу, та інших запасів, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій.

На цьому субрахунку не враховується обладнання, що не потребує монтажу: транспортні засоби, верстати, будівельні механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар тощо. Витрати на придбання такого обладнання, що не потребує монтажу, відображаються безпосередньо на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» під час надходження їх на склад чи інше місце зберігання, експлуатації. Устаткування й будівельні матеріали, переда-ні підрядникові для монтажу й виконання будівельних робіт, списуються з субрахун-ку 205 на рахунок 15 «Капітальні інвестиції» після підтвердження їхнього монтажу й використання.

206      «Матеріали, передані в переробку» — призначений для обліку матеріалів, пе-реданих на перероблення на сторону. Витрати на перероблення матеріалів, що опла-чуються стороннім підприємствам, відображаються безпосередньо за дебетом рахун-ків, на яких ведеться облік виробів, отриманих з перероблення.

207      «Запасні частини» — призначений для обліку придбаних чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для прове-дення ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту, а також автомобільних шин у запасі та обороті. На цьому субрахунку ведеться облік обмінного фонду повнокомплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, що створюються в ремонтних підрозділах підприємств, на ремонт-них підприємствах.

208      «Матеріали сільськогосподарського призначення» — призначений для об-ліку мінеральних добрив, отрутохімікатів для боротьби зі шкідниками й хворобами сільськогосподарських культур, біопрепаратів, медикаментів, хімікатів, що викорис-товуються для боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин. Тут також відо-бражаються саджанці, насіння та корми (купівельні та власного вирощування), що використовуються для висаджування, посіву та відгодівлі тварин безпосередньо в господарстві.

209      «Інші матеріали» — призначений для обліку відходів виробництва (обрубків, обрізків, стружки тощо), невиправного браку, матеріальних цінностей, одержаних від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали, палива або запасних частин (металобрухт, утиль), зношених шин, бланків суворого обліку тощо.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

 

 

6