Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 8.6. Практичний блок Контрольні запитання - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->8.6. Практичний блок Контрольні запитання

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

8.6. Практичний блок Контрольні запитання

 

1.         Які активи називають фінансовими інвестиціями?

2.         Дайте характеристику таким цінним паперам як акції, облігації, ощадні сертифікати.

3.         Яким чином фінансові інвестиції оцінюються на дату придбання?

4.         Як саме визначається вартість фінансових інвестицій на дату балансу?

5.         На яких рахунках ведеться облік фінансових інвестицій?

6.         Охарактеризуйте особливості обліку фінансових інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства.

7.         Охарактеризуйте особливості обліку фінансових інвестицій, які утримуються до їх по-гашення.

8.         У чому полягає сутність методу ефективної ставки відсотка?

9.         Який порядок розрахунку амортизації дисконту за інвестиціями до погашення?

 

10.       Який порядок розрахунку амортизації премії за інвестиціями до погашення?

11.       На підставі яких первинних документів здійснюється облік фінансових інвестицій?

12.       Назвіть види доходів від фінансових інвестицій. На яких рахунках бухгалтерського об-ліку вони відображаються?

13.       Яка інформація про фінансові інвестиції розкривається в Примітках до фінансової звіт-ності?

Тести для самоконтролю

1.         За формою вкладень фінансові інвестиції поділяються на:

а)         прямі інвестиції і непрямі;

б)         інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприємства;

в)         інвестиції у корпоративні права і інвестиції в строкові цінні папери;

г)         довгострокові та короткострокові.

2.         Облігація — це:

1)         безстроковий цінний папір, що засвідчує внесок до статутного капіталу акціонерного товариства і дає право на отримання частини доходу АТ у вигляді дивідендів, а також на участь в управлінні товариством;

2)         свідоцтво банку про терміновий відсотковий внесок, що засвідчує право вкладника (тільки юридичної особи) на одержання після встановленого терміну суми внеску і відсотків по ньому;

3)         цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера у перед-бачений у ньому термін, з виплатою фіксованого відсотка;

4)         вид цінних паперів на пред’явника, що засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на отримання фінансового доходу.

3.         Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відо-

бражаються на дату балансу за:

а)         фактичною собівартістю;

б)         амортизованою собівартістю;

в)         залишковою вартістю;

г)         собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

4.         Амортизована собівартість інвестицій, придбаних з премією, визначається як різниця між:

а) сумою амортизації премії за звітний період і вартістю інвестицій на попередню дату;

Розділ 8. Облік фінансових інвестицій

б)         вартістю інвестицій за звітний період і сумою амортизації премії на попередню дату;

в)         вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації премії за звітний період.

5.         До еквівалентів грошових коштів належать високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно

конвертуються в певні суми грошових коштів та:

а)         строк погашення яких не перевищує п’яти місяців;

б)         строк погашення яких на дату балансу не перевищує трьох місяців;

в)         початковий строк погашення яких не перевищує трьох місяців.

6.         До фінансових інвестицій, що надають право власності, належать:

а)         боргові цінні папери;

б)         довгострокові векселі;

в)         внески до статутного капіталу.

7.         Сума амортизації дисконту визначається як:

а)         різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації дисконту за

звітний період;

б)         різниця між номінальною сумою відсотка та сумою відсотка за ефективною ставкою;

в)         добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка;

г)         різниця між сумою відсотка за ефективною ставкою і номінальною сумою відсотка.

8.         Сума зменшення балансової вартості короткострокових фінансових інвестицій відобра-

жається у складі:

а)         втрат від участі в капіталі;

б)         інших витрат;

в)         інших операційних витрат;

г)         інших фінансових витрат.

9.         Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються

на дату балансу за:

а)         собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій;

б)         фактичною собівартістю:

в)         справедливою вартістю;

г)         амортизованою собівартістю.

10.       При відображенні довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі

дивіденди визнаються компанією-інвестором:

а)         на момент їх оголошення та збільшують балансову вартість фінансових інвестицій;

б)         на момент їх оголошення та зменшують балансову вартість фінансових інвестицій;

в)         на момент їхньої сплати та не виливають па балансову вартість фінансових інвести-

цій.

11.       Під час придбання поточні фінансові інвестиції відображаються в обліку:

а)         за номінальною вартістю;

б)         за фактичною собівартістю;

в)         за амортизованою собівартістю;

г)         за справедливою вартістю.

12.       Якщо придбання фінансових інвестицій здійснюється шляхом обміну на інші активи, то

їхня собівартість визначається за:

а)         справедливою вартістю цих активів;

б)         залишковою вартістю цих активів;

в)         первісною вартістю цих активів.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

13. Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій амортизуєть-ся інвестором протягом періоду:

а)         з дати придбання;

б)         з дати придбання до погашення за методом ефективної ставки відсотка;

в)         з дати погашення.

 

 

69