Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 8.5. Відображення фінансових інвестицій у фінансовій звітності - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->8.5. Відображення фінансових інвестицій у фінансовій звітності

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

8.5. Відображення фінансових інвестицій у фінансовій звітності

 

Довгострокові фінансові інвестиції відображаються в розділі І активу Балансу (ф. № 1) у складі необоротних активів за двома статтями: Довгострокові фінансові інвестиції:

—        які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств — код рядка

040;

—        інші фінансові інвестиції — код рядка 045.

Поточні фінансові інвестиції відображаються в розділі ІІ активу Балансу у складі

оборотних активів за статтями «Поточні фінансові інвестиції» (код рядка 220) і «Гро-шові кошти та їх еквіваленти» (код рядка 230).

У Примітках до фінансової звітності (ф. № 5) повинні бути розкриті:

—        підстави для визначення справедливої вартості інвестицій;

—        доходи та втрати від зміни справедливої вартості фінансових інвестицій за звітний період, які включені до відповідних статей Звіту про фінансові резуль-тати (ф. № 2);

—        перелік асоційованих, дочірніх і спільних підприємств із зазначенням частки в капіталі та методів оцінювання, що використовуються для обліку таких фі-нансових інвестицій.

Інформація про доходи і витрати за операціями з фінансовими інвестиціями роз-кривається в розділі V «Доходи і витрати» форми № 5 (табл. 8.15).

Розділ 8. Облік фінансових інвестицій

 

V. Доходи і витрати (виписка з форми № 5)

 

Таблиця 8.15

 

 

Найменування показника    Код рядка       Доходи           Витрати

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:          500                 

Асоційовані підприємства                         

Дочірні підприємства           510                 

Спільну діяльність    520                 

В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди      530                  х

Відсотки         540      х         

Фінансова оренда активів   550                 

Інші фінансові доходи і витрати      560                 

Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій         570                 

Реалізація необоротних активів      580                 

Реалізація майнових комплексів     590                 

Не операційна курсова різниця       600                 

Безоплатно одержані активи          610                  х

Списання необоротних активів      620      х         

Інші доходи і витрати           630                 

Примітки відносно спільної діяльності залежать від того, без створення чи зі створенням юридичної особи здійснюється ця діяльність (рис. 8.5).

Зміст приміток відносно спільної діяльності

 

Яка здійснюється без створення юридичної особи

 

Яка здійснюється зі створенням юридичної особи

 

 

 

Активи, які задіяні у спільній діяльності

Зобов’язання або частка в

зобов’язаннях, прийнятих для

виконання такої діяльності

Доходи і витрати, отримані в процесі спільної діяльності

 

Загальна сума зобов’язань контролюючого засновника відносно його частки в спільних підприємствах

Сума зобов’язань інвестиційного

характеру відносно часток у спільних

підприємствах і частки в зобов’язаннях

разом з іншими засновниками

Сума своєї частки в зобов’язаннях

інвестиційного характеру спільних

підприємств

 

 

 

Кожен засновник

 

т

 

 

 

Контролюючий засновник

Суб’єкт, який надає примітки

Рис. 8.5. Склад приміток відносно спільної діяльності

 

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

 

 

68