Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 8.4. Облік поточних фінансових інвестицій - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->8.4. Облік поточних фінансових інвестицій

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

8.4. Облік поточних фінансових інвестицій

 

Поточні (короткострокові) фінансові інвестиції здійснюються на термін не біль-ше одного року і можуть бути вільно реалізовані в будь-який час. Поточні фінансові інвестиції обліковуються на рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції», за дебетом якого відображається придбання (надходження) поточних фінансових інвестицій, за кредитом — зменшення їх вартості та вибуття.

Рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції» має два субрахунки:

—        351 «Еквіваленти грошових коштів»;

—        352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

Різниця між цими субрахунками полягає тільки в терміні інвестування: на субра-хунку 352 обліковуються фінансові вкладення на термін не більше ніж 12 місяців, а на рахунку 351 — на термін не більше ніж 3 місяців.

До поточних фінансових інвестицій належать: короткострокові боргові цінні па-пери (векселі, облігації, ощадні сертифікати); короткострокові позики, надані іншим особам.

До поточних фінансових інвестицій можуть належать й невеликі пакети акцій, якщо підприємство не має наміру утримувати ці цінні папери на балансі більше од-ного року. Згідно з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», поточні фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються в обліку за собівартістю, порядок визна-чення якої залежить від способу придбання (див. табл. 8.3). На дату балансу поточні фінансові інвестиції, які утримуються до погашення, оцінюються за амортизованою собівартістю; всі інші поточні інвестиції — за справедливою вартістю; а якщо останню достовірно визначити неможливо, то інвестиції відображаються в балансі за собівар-тістю з урахуванням зменшення їх корисності.

Кореспонденцію рахунків з обліку поточних фінансових інвестицій подано в табл. 8.14.

Таблиця 8.14

Кореспонденція рахунків з обліку поточних фінансових інвестицій

 

№ з/п

1

2 3 4

5          Зміст операції            Дебет  Кредит

 

            Одержано поточні фінансові інвестиції від засновника в рахунок внеску до ста-тутного капіталу   35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»      46 «Неоплачений ка-пітал»

 

            Придбано поточні фінансові інвестиції за грошові кошти           35 «Поточні фінансо-ві інвестиції» 31 «Рахунки в бан-ках»

 

            Переведено довгострокові фінансові ін-вестиції до розряду поточних 35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»            14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»

 

            Відображено погашення довгострокової або поточної дебіторської заборгованості короткостроковими цінними паперами   35 «Поточні фінансо-ві інвестиції» 18      «Довгострокова дебіторська   заборго-ваність та інші необо-ротні активи», 37 «Розрахунки з різ-ними дебіторами»

 

            Отримано поточні інвестиції в оплату за реалізовану продукцію          35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»            36 «Розрахунки з по-купцями та замовни-ками»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 8.14

6

7

8 9

10 11

12

13        Придбано поточні фінансові інвестиції за рахунок отриманої довгострокової, ко-роткострокової позики            35 «Поточні фінансо-ві інвестиції» 50 «Довгострокові по-зики»,

60 «Короткострокові позики»

 

            Включено в собівартість поточних фі-нансових інвестицій витрати на сплату послуг сторонніх організацій, якими су-проводжується їх придбання        35 «Поточні фінансо-ві інвестиції» 685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

 

            Погашено поточні фінансові інвестиції грошовими коштами     31 «Рахунки в бан-ках»        35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»

 

            Списання собівартості поточних фінан-сових інвестицій внаслідок їх продажу         971 «Собівартість ре-алізованих   фінансо-вих інвестицій»   35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»

 

            Збільшено балансову вартість поточних фінансових інвестицій на суму дооцінки     35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»           746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

 

            Зменшено балансову вартість поточних фінансових інвестицій на суму уцінки         975   «Уцінка   необо-ротних активів і фі-нансових інвестицій»  35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»

 

            Віднесено на збільшення балансової вар-тості поточних інвестицій амортизацію дисконту 35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»           733 «Інші доходи від фінансових операцій»

 

            Віднесено на зменшення балансової вар-тості поточних інвестицій амортизацію премії      952 «Інші фінансові витрати»   35 «Поточні фінансо-ві інвестиції»

 

 

67