Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 8.3.3. Облік інших довгострокових інвестицій - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->8.3.3. Облік інших довгострокових інвестицій

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

8.3.3. Облік інших довгострокових інвестицій

 

Фінансові інвестиції, які не є інвестиціями в боргові цінні папери і не облікову-ються за методом участі в капіталі, відображаються на дату балансу за справедливою вартістю. Згідно з П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», справедлива вартість фі-нансових інвестицій в цінні папери визначається за їх поточною ринковою вартістю, а за відсутності такої — виходячи з експертної оцінки. У випадку відхилення справед-ливої вартості фінансових інвестицій від їх балансової вартості необхідно проводи-ти їх переоцінку. Збільшення балансової вартості таких інвестицій відображається у складі інших доходів від звичайної діяльності таким записом:

Дт 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»

Кт 733 «Інші доходи від фінансових інвестицій».

Зменшення балансової вартості таких інвестицій відображається у складі інших витрат від звичайної діяльності таким записом:

Дт 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

Кт 143 Інвестиції непов’язаним сторонам».

Приклад 8.15. Облік довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю.

Компанією «DJA» 01.01.2006 р. придбано 3000 акцій підприємства «Оріон» на загальну суму 4500 грн (ціна придбання однієї акції — 1,50 грн, номінальна вартість акції — 0,80 грн), що становить 15% випущених акцій, і 1500 акцій компанії «Юта» на суму 3000 грн за номі-нальною вартістю, що становить 20% випущених акцій. 31.12.2006 р. ринкова вартість акцій підприємства «Оріон» склала 1,70 грн за одиницю, а вартість акцій компанії «Юта» — 1,30 грн 31.12.2006 р. підприємство «Оріон» оголосило дивіденди в розмірі 3% від номінальної вартості акцій, а підприємство «Юта» — в розмірі 1%. 01.01.2007 р. підприємство «DJA» одержало ди-віденди. 31.07.2007 р. підприємство «DJA» продало 1000 акцій підприємства «Юта» за ціною 1,40 грн за одну акцію.

У бухгалтерському обліку підприємства «DJA» будуть здійснені записи (табл. 8.13).

Таблиця 8.13

Кореспонденція обліку довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю

 

Дата    Зміст операції            Дебет  Кредит           Сума, грн

01.01.2006 р.  Оприбутковано акції під-приємств «Оріон» і «Юта» (4500 + 3000)       143 «Інвестиції не-пов’язаним сторо-нам»       31 «Рахунки в бан-ках»        7500

31.12.2006 р.  Проведено дооцінення ак-цій підприємства «Оріон» до справедливої вартості (3000 х (1,70 — 1,50))  143 «Інвестиції не-пов’язаним сторо-нам»           733   «Інші   дохо-ди від фінансових опе рацій»    600

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 8.13

31.12.2006 р.  Проведено   уцінку   акцій підприємства   «Юта»   до справедливої вартості [1500 х (2,00 — 1,30)]  975 «Уцінка нео-боротних активів і фінансових інвес-тицій»    143 «Інвестиції не-пов’язаним сторо-нам»    1050

31.12.2006 р.  Нараховано дивіденди до

отримання за акціями під-

приємств «Оріон» і «Юта»

(3000 х 0,80 х 0,03 +

+ 1500 х 2,00 х 0,01) 373 «Розрахунки за нарахованими   до-ходами»  731 «Дивіденди одержані»  102

01.01.2007 р.  Отримано дивіденди           31 «Рахунки в бан-ках»        373 «Розрахунки за нарахованими доходами»      102

31.07.2007 р.  Визнано дохід від реалі-зації  акцій  підприємства «Юта»

(1 000 х 1,40) 377 «Розрахунки з іншими   дебітора-ми» 741 «Доход від ре-алізації фінансо-вих інвестицій»            1 400

31.07.2007 р.  Списано собівартість реа-лізованих акцій

(1 000 х 1,30) 971 «Собівартість реалізованих    фі-нансових інвести-цій»       143 «Інвестиції не-пов’язаним сторо-нам»    1 300

31.07.2007 р.  Доходи і витрати від реа-лізації списано на фінан-совий результат      741»Дохід від реа-лізації фінансових інвестицій»        793 «Результат ін-шої звичайної ді-яльності»        1 400

 

           

            793 «Результат ін-шої звичайної ді-яльності»        971 «Собівартість реалізованих фі-нансових інвести-цій»     1 300

31.07.2007 р.  Визнано прибуток від реа-лізації акцій      793 «Результат ін-шої звичайної ді-яльності»        441 «Прибуток не-розподілений»          100

Якщо справедливу вартість фінансових інвестицій достовірно визначити немож-ливо, то вони оцінюються на дату балансу за фактичною собівартістю з урахуванням зменшення корисності. Зменшення корисності — це втрата економічної вигоди в сумі перевищення балансової вартості активу (в даному випадку — інвестиції) над сумою, яку підприємство очікує отримати за час утримання інвестиції. Втрати від зменшен-ня корисності фінансових інвестицій відображають у складі інших витрат з одночас-ним зменшенням балансової вартості інвестицій таким записом:

Дт 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

Кт 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам».

У кінці звітного періоду рахунки доходів та витрат закриваються на фінансові результати іншої звичайної діяльності такими записами:

Дт 733 «Інші доходи від фінансових операцій»

Кт 793 «Результат іншої звичайної діяльності» та

Дт 793 «Результат іншої звичайної діяльності»

Кт 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій».

Розділ 8. Облік фінансових інвестицій

 

 

66