Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 8.3. Облік довгострокових фінансових інвестицій - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->8.3. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

8.3. Облік довгострокових фінансових інвестицій

 

Для обліку довгострокових інвестицій призначено рахунок 14 «Довгострокові інвестиції», за дебетом якого відображається придбання довгострокових фінансових інвестицій, за кредитом — зменшення їх вартості та вибуття, а також одержання ди-відендів від об’єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі (табл. 8.4).

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» має такі субрахунки:

141      «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;

142      «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»;

143      «Інвестиції непов’язаним сторонам». Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових фінансових інвестицій та

об’єктами інвестування. Різні форми інвестицій, які направлені в дочірні, асоційо-Розділ 8. Облік фінансових інвестицій

вані і спільні підприємства відображаються на рахунку 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі». За дебетом рахунка 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» відображаються суми, що складають частку інвестора в капіталі об’єкта інвестування в кореспонденції з рахун-ками грошових коштів, доходів, розрахунків. За кредитом рахунка 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» відображаються суми ди-відендів чи інших виплат об’єкта інвестування, які належать інвестору, в кореспон-денції з рахунками обліку розрахунків. Сальдо рахунка 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» — це вартість частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування. Сальдо рахунка 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» утворюється як різниця між інвестованою сумою (яка щорічно змінюється на частку в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестуван-ня і частку в прирості (зменшенні) його додаткового капіталу) і сумою дивідендів, що отримуються щорічно.

Таблиця 8.4

Кореспонденція рахунків з обліку довгострокових фінансових інвестицій

 

№ з/п

1

2 3 4

5 6

7 8

9          Зміст операції            Дебет  Кредит

 

            Одержано довгострокові фінансові ін-вестиції від засновника в рахунок вне-ску до статутного капіталу            14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»  46 «Неоплачений ка-пітал»

 

            Придбано довгострокові фінансові ін-вестиції за грошові кошти           14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»      31 «Рахунки в бан-ках»

 

            Переведено поточні фінансові інвести-ції до розряду довгострокових 14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»      35 «Поточні фінансові інвестиції»

 

            Відображено    погашення    довгостро-кової дебіторської заборгованості, по-точної дебіторської заборгованості цін-ними паперами або у вигляді передачі відповідної частки статутного капіталу 14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»       18 «Довгострокова де-біторська заборгова-ність»,

37 «Розрахунки з різ-ними дебіторами»

 

            Придбано довгострокові фінансові ін-вестиції за рахунок отриманої довго-строкової, короткострокової позики            14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»  50 «Довгострокові по-зики»,

60 «Короткострокові позики»

 

            Включено до собівартості довгостроко-вих фінансових інвестицій витрати на сплату послуг сторонніх організацій, якими супроводжується їхнє придбан-ня    14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»  685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»

 

            Погашення  довгострокових   фінансо-вих інвестицій грошовими коштами    31  «Рахунки  в  бан-ках»            14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»

 

            Списання довгострокових фінансових інвестицій внаслідок їх продажу          971 «Собівартість реа-лізованих фінансових інвестицій»  14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»

 

            Втрата фінансових інвестицій внаслі-док надзвичайних подій  99 «Надзвичайні ви-трати» 14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Рахунок 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам» — це рахунок для обліку цінних паперів інших підприємств, якими завдяки вкладенням своїх часток інвестор контролює або здійснює на їхню діяльність суттєвий вплив. Довгострокові фінансові інвестиції на рахунку 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам» обліковуються за собівартістю або за справедливою (ринковою) вартістю, а облігації — за амортизо-ваною собівартістю. За дебетом рахунка 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам» відображається вартість придбаних у пов’язаних сторін довгострокових цінних папе-рів, в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, доходів, розрахунків; за кредитом — їхнє вибуття, зменшення вартості, в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків, витрат.

Рахунок 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» — це рахунок обліку боргових цінних паперів підприємств, які не є для інвестора дочірніми, асоційованими або спіль-ними. Довгострокові фінансові інвестиції на рахунку 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» обліковуються за собівартістю або за справедливою (ринковою) вартіс-тю, облігації — за амортизованою собівартістю. За дебетом рахунка 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» відображається вартість придбаних у непов’язаних сторін довгострокових облігацій, у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, до-ходів, розрахунків; за кредитом — їх вибуття, зменшення вартості, в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків, витрат.

При придбанні фінансових інвестицій за грошові кошти з каси або поточного рахунку підставою для здійснення записів у бухгалтерському обліку є видатковий касовий ордер або виписка банку. Оприбуткування фінансових інвестицій, отрима-них у результаті внеску засновників до статутного капіталу, проводиться в обліку на підставі установчого договору і довідки бухгалтерії. Якщо підприємство одержує фінансові інвестиції шляхом обміну їх на основні засоби, нематеріальні активи чи за-паси, то підставою для здійснення відповідних записів є документи, що підтверджу-ють факт передачі цінностей інвестором об’єкту інвестування, а саме акт приймання-передачі основних засобів, накладна на відпуск матеріалів на сторону тощо. Якщо вартість придбання фінансових інвестицій вища або нижча від їх номінальної вар-тості, додатково складається довідка бухгалтерії, в якій зазначається ця різниця. На розрахунок премії або дисконту, суми дооцінки або уцінки фінансових інвестицій на дату балансу, нарахування до отримання дивідендів або відсотків також складаються довідки бухгалтерії.

Для обліку фінансових інвестицій на підприємстві ведеться Книга обліку цінних паперів, яка повинна бути зброшурована, пронумерована, скріплена печаткою під-приємства та підписами керівника і головного бухгалтера. В ній зазначаються найме-нування емітенту, назва цінного папера, його номінальна вартість та вартість при-дбання, серія, номер, загальна кількість, дата придбання.

 

 

63