Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 8.2. Визнання та оцінювання фінансових інвестицій - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->8.2. Визнання та оцінювання фінансових інвестицій

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

8.2. Визнання та оцінювання фінансових інвестицій

 

Фінансові інвестиції є такими ж активами підприємства, як і запаси, основні за-соби або дебіторська заборгованість. Тому й критеріями їхнього визнання є загальні принципи визнання активів, тобто:

—        можливість одержання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їхнім

використанням;

—        достовірно визначена ціна.

Оцінка і облік фінансових інвестицій на підприємстві здійснюються за кожною

інвестицією.

Методологічні основи обліку фінансових інвестицій, операцій зі спільної ді-яльності і розкриття інформації з цих питань у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Згідно з П(С)БО 12, інвестиції оцінюються на дату придбання і на дату балансу.

Первісне оцінювання фінансових інвестицій

Придбані фінансові інвестиції первісно оцінюються за їх собівартістю. Порядок формування собівартості фінансових інвестицій залежить від способу їх придбання (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Первісна оцінка фінансових інвестицій згідно з умовами їх придбання

 

Спосіб придбання фінансових інвестицій Собівартість фінансових інвестицій

1. Придбання за грошові кошти      1.         Ціна придбання

2.         Комісійна винагорода

3.         Мито, податки, збори, обов’язкові платежі

4.         Інші виплати, безпосередньо пов’язані з

придбанням фінансових інвестицій

2. Придбання шляхом обміну на цінні папери власної емісії       Справедлива вартість переданих цінних па-перів

3. Придбання шляхом обміну на інші активи        Справедлива вартість переданих активів

Розділ 8. Облік фінансових інвестицій

Приклад 8.1. Придбання фінансової інвестиції за грошові кошти.

Підприємство «Альфа» придбало на фондовій біржі за грошові кошти акції ВАТ «Дельта» для подальшого утримання на суму 75 000 грн за ринковою вартістю 1,5 грн за акцію. Номі-нальна вартість однієї акції — 1 грн. Послуги біржі становили 720 грн, в т.ч. ПДВ 120 грн. За-гальна кількість акцій, випущених ВАТ «Дельта», 500 000 акцій.

В обліку підприємства «Альфа» буде відображено оприбуткування довгостро-кових фінансових інвестицій на суму 75 600 грн на субрахунку 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам», оскільки частка акцій ВАТ «Дельта», яка належить інвесто-ру, становить лише 10% ([(75 000 / 1,5) / 500 000] х 100% = 10%).

Змінимо у вихідних даних загальну кількість акцій, які випустило ВАТ «Дельта». Припустимо, вона становить 200 000 акцій. За цих обставин довгострокові інвестиції на суму 75 600 грн будуть оприбутковані на субрахунку 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі», оскільки підприємство «Альфа» буде власником 25% акції ВАТ «Дельта». Однак, якщо акції ВАТ «Дельта» придбані ви-ключно з метою перепродажу, то для їхнього обліку буде використано субрахунок 352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

Приклад 8.2. Придбання фінансової інвестиції в обмін на цінні папери власної емісії.

ВАТ «Альфа» погасило свої зобов’язання за внесками до статутного капіталу ВАТ «Дель-та» на суму 2 000 грн (з них 1980 грн — номінальна вартість акцій, 20 грн — емісійний дохід) облігаціями власної емісії (термін погашення — 3 роки, номінальна вартість — 2000 грн).

ВАТ «Альфа» та ВАТ «Дельта» не є пов’язаними сторонами. Облігації будуть утримуватися до настання терміну їхнього погашення. Ця операція буде відображена в обліку ВАТ «Дельта» записом: Дт 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» Кт 46 «Неоплачений капітал» — 2000 грн.

Приклад 8.3. Придбання фінансової інвестиції в обмін на інші активи.

Підприємство «Смерічка» здійснило внесок до статутного капіталу ТОВ «Оріон» осно-вними засобами первісною вартістю 3000 грн, із сумою зносу 1000 грн. Справедлива вартість цих основних засобів, погоджена з іншими власниками, становить 2200 грн. Підприємство «Смерічка» відображає придбання фінансової інвестиції в обмін на основні засоби записами, показаними в табл. 8.2.

Таблиця 8.2

Придбання фінансової інвестиції підприємством «Смерічка» в обмін на основні засоби

 № з/п  Зміст операції            Дебет рахунка           Кредит рахунка         Сума, грн

1          Списано знос переданих основних засобів          131 «Знос основних за-собів»         10 «Основні засоби»           1000

2          Списано залишкову вар-тість переданих основних засобів       972  «Втрати  від  змен-шення корисності акти-вів» 10 «Основні засоби» 2000

3          Оприбутковано фінансо-ві інвестиції        143 «Інвестиції непов’я-заним сторонам»            742 «Дохід від відновлен-ня корисності активів»        2200

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Оцінювання фінансових інвестицій на дату балансу

Правила оцінювання, за яким фінансові інвестиції відображаються в Балансі, уза-гальнені в табл. 8.3. Використання методу оцінювання залежить від мети придбання інвестицій та їхньої класифікації.

Таблиця 8.3

Оцінювання фінансових інвестицій згідно з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»

Вид інвестиції           Оцінювання на дату балансу

 

Інвестиції   в   асоційовані,   дочірні   і спільні підприємства      Вартість, визначена за методом участі в капіталі, а саме вартість інвестиції ± всі зміни у складі власного капіталу об’єкта інвестування — зменшення корис-ності

 

            Собівартість з урахуванням зменшення корисності

 

            Справедлива вартість (при виконанні певних умов)

Інвестиції, які утримуються до їхнього погашення (облігації)     Амортизована собівартість

Інші інвестиції:

– справедливу вартість яких можна визначити

– справедливу вартість яких досто-вірно визначити неможливо          Справедлива вартість

Собівартість — зменшення корисності

Тобто, згідно з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», під час складання Балансу за-стосовуються такі методи оцінювання фінансових інвестицій:

—        метод участі в капіталі;

—        за амортизованою собівартістю;

—        за собівартістю з урахуванням зменшення їхньої корисності;

—        за справедливою вартістю.

 

 

62