Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів теоретичні знання та практичні навички щодо обліку довгострокових та поточних фінансових інвестицій.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          порядок визнання фінансових інвестицій активами;

•          класифікацію фінансових інвестицій за певними ознаками;

•          методи оцінювання фінансових інвестицій;

•          характеристику рахунків обліку фінансових інвестицій;

•          методику обліку короткострокових та довгострокових фінансових інвестицій;

•          схеми відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з придбання, погашення та реалізації довгострокових і поточних фінансових інвестицій.

Студенти повинні вміти:

•          визначати первісну вартість фінансових інвестицій під час їхнього придбання;

•          обліковувати інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприємства;

•          оцінювати фінансові інвестиції на дату балансу;

•          відображати інформацію про фінансові інвестиції у звітності.

Основні терміни

Акція — цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному капіталі акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерно-му товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одер-жання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонерного товариства.

Амортизована собівартість фінансової інвестиції — це собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).

Депозитний (ощадний) сертифікат — письмове свідоцтво банку про депонуван-ня грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків по ньому.

Довгострокові фінансові інвестиції — активи, які утримує підприємство з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора строком більше ніж один рік.

Еквіваленти грошових коштів — це короткострокові високоліквідні фінансові ін-вестиції, що вільно конвертуються в певні суми грошових коштів, які характеризу-ються незначним ризиком зміни вартості.

Ефективна ставка відсотка — ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного відсотка та премії) на середню ве-личину собівартості інвестиції (або зобов’язання) та вартості її погашення.

Контрольні учасники — учасники спільної діяльності зі створенням юридичної особи (спільного підприємства), які здійснюють контроль за її діяльністю.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Метод ефективної ставки відсотка — метод нарахування амортизації дисконту або премії, згідно з яким сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартос-ті на початок періоду, за який нараховується відсоток.

Облігація — борговий цінний папір, що засвідчує внесення його власником гро-шових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою фіксованого відсотка.

Поточні фінансові інвестиції — це інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можна вільно реалізувати в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівален-тами грошових коштів).

Ринкова вартість фінансової інвестиції — сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на активному ринку.

Спільна діяльність — господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох або більше сторін відпо-відно до письмової угоди між ними.

Спільний контроль — розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до угоди про ведення спільної діяльності.

Суттєвий вплив — повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної політики об’єкта інвестування без здійснення контр-олю цієї політики. Свідченням суттєвого впливу, зокрема, можуть бути: володіння двадцятьма або більше відсотками акцій (статутного капіталу) підприємства; пред-ставництво в раді директорів або аналогічному керівному органі підприємства; участь у прийнятті рішень; взаємообмін управлінським персоналом; забезпечення підприємства необхідною техніко-економічною інформацією.

 

 

60