Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 5.1.2. Визнання запасів для цілей бухгалтерського обліку - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->5.1.2. Визнання запасів для цілей бухгалтерського обліку

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.1.2. Визнання запасів для цілей бухгалтерського обліку

 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про товарно-виробничі запаси та розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну Укра-їни від 20.10.1999 р. № 246. Дія П(С)БО 9 поширюється на активи, що утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою продажу; утримуються для споживання під час вироб-ництва продукції (робіт, послуг) та управління підприємством. Загальні положення П(С)БО 9 не поширюються на незавершені роботи за будівельними контрактами; фінансові активи; молодняк тварин і тварини на відгодівлі; продукцію сільського та лісового господарства; корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації відповідно до інших П(С)БО.

Запаси визнаються активом, якщо існує вірогідність того, що підприємство отри-має в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням та вартість таких запасів може бути достовірно визначена. Якщо хоча б одна з цих вимог не виконується,

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

то такі запаси не зараховуються на баланс підприємства, а вважаються витратами пе-ріоду.

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

—        сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші мате-ріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;

—        незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробленням і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Незаверше-не виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу;

—        готову продукцію, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом;

—        товари у вигляді матеріальних цінностей, які придбані (отримані) підприєм-ством з метою подальшого продажу;

—        малоцінні та швидкозношувані предмети, які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше од-ного року;

—        молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського та лісового гос-подарства, якщо вони оцінюються згідно П(С)БО 9.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їхнє найменування або однорідна група (вид). Такою одиницею може бути вид, сорт, марка тощо.

 

 

5