Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Практичні вправи для самостійної роботи - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->Практичні вправи для самостійної роботи

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

Практичні вправи для самостійної роботи

 

Вправа 1

За станом на 25.07.2008 р., фірма «Ятрань» має залишки за субрахунками:

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

312 «Поточний рахунок в іноземній валюті» — 5000 грн (1000 дол. США за курсом НБУ — 5.0 грн за 1$).

632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» — 4150 грн (830 дол. США за курсом НБУ — 5.0 грн за 1$).

28.07.2008 р. курс НБУ змінився і дорівнює 5.10 грн за 1$. Покажіть залишки коштів на субрахунках 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» та 362 «Розрахунки з іноземними по-стачальниками» за поточним курсом НБУ на дату складення квартальної звітності (курси ва-лют умовні).

Вправа 2

Для розрахунків з іноземним постачальником фірма повинна придбати валюту — 4000 дол. США. Фірма перерахувала банку 22 400 грн. Курс долара на дату перерахування стано-вить 5.10 грн за 1$. Комісійна винагорода банку та біржі — 50 грн. Курс НБУ на дату зараху-вання валюти становить 5.10 грн. за 1$; ринковий курс купівлі валюти 5.15 грн за 1$. Покажіть операції на рахунках бухгалтерського обліку (курси валют умовні).

Вправа 3

26.07.2008 р. фірма «Ятрань» отримала кошти в національній валюті за реалізовані товарно-матеріальні цінності в розмірі 6000 дол. США. Курс НБУ на цей день становив 5.0 грн за 1$. 50% виручки (3000 дол. США) підлягає обов’язковому продажу, а інша частина за-раховується на поточний валютний рахунок. Покажіть операції на рахунках бухгалтерського обліку (курси валют умовні).

Вправа 4

1. Сальдо за статтями Балансу на початок звітного періоду (табл. 1).

Таблиця 1

Сальдо за статтями Балансу на початок звітного періоду

 

Назва статті   Актив

Основні засоби         40 550

Виробничі запаси     4950

МШП  4100

Виробництво            2800

Готова продукція      2175

Каса    50

Рахунки в банках      5660

Розрахунки з різними дебіторами   150

Усього            60 435

Назва статті   Пасив

Розрахунки з постачальниками та підрядниками 1960

Розрахунки за податками і платежами       420

Розрахунки за страхування  180

Розрахунки за виплатами працівникам     4600

Нерозподілений прибуток   5350

Розрахунки з іншими кредиторами            260

Статутний капітал    43 215

Резервний капітал    1850

Короткострокові позики      2600

Усього            60 435

Розділ 7. Облік грошових коштів

На підставі даних для виконання завдання відобразити всі операції на рахунках бухгалтерського обліку. Журнал господарських операцій подано в табл. 2 та 3.

Таблиця 2

Журнал господарських операцій, пов’язаних з рухом готівкових коштів

 

№ з/п                                               Зміст операції                                                     Сума, грн

Надійшла готівка в касу

1          Повернуто готівкою довгострокову заборгованість         2000

2          Одержано готівку від покупців за раніше відвантажену продук-цію     10 000

3          Одержано гроші від підзвітних осіб на погашення раніше виданої суми           1200

4          Здійснено внесок готівкою учасником споживчого товариства            1800

5          Повернуто зайво видану працівнику заробітну плату     200

6          Надійшла до каси виручка від продажу товарів у роздрібній тор-гівлі   6080

7          Одержано готівкою штрафи, пені, неустойки за невиконання до-говорів        560

8          Одержано готівкою дивіденди від інших підприємств    2100

9          Надійшла готівка з банку:    

            – на виплату заробітної плати        30 000

            – на господарські потреби та відрядження           2600

Виплачено готівку з каси

10        Заробітна плата працівникам          28 900

11        Видано з каси працівнику на відшкодування перевитрат по під-звітним сумам         360

12        Видано гроші з каси на відрядження          2200

13        Оплачено витрати на монтаж та ремонт основних засобів       13 000

14        Видано безвідсоткову позику працівникові          1000

15        Проведено передплату за газети та журнали        980

16        Погашено готівкою довгострокові зобов’язання з оренди          2100

17        Погашено готівкою заборгованість перед постачальниками та під-рядниками           5320

18        Виплачено дивіденди          1060

Таблиця 3

Журнал господарських операцій, пов’язаних з безготівковими розрахунками

 

№ з/п  Назва операцій          Сума, грн

1          Надійшла виручка від покупців на поточний рахунок у національ-ній валюті 26 000

2          Зараховано кошти з каси готівкою на поточний рахунок у націо-нальній валюті       1270

3          Надійшли суми на поточний рахунок у національній валюті за претензіями, що були пред’явлені раніше            6000

4          Оплачено послуги банку за відкриття рахунка     160

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 3

5          Одержано кошти на цільове фінансування будівництва із зовніш-ніх джерел 20 000

6          Повернуто з бюджету кошти           1120

7          Одержано короткострокову позику банку 3500

8          Отримано суми страхового відшкодування від страхової органі-зації   1398

9          Депоновано кошти на акредитив   2120

10        Проведено передплату постачальнику      16 000

11        Використано суми цільового фінансування          12 000

12        Повернуто банку довгострокову позику    1000

13        Погашено довгострокову заборгованість перед орендодавцем з оренди          790

14        Погашено заборгованість перед постачальником            21 000

15        Погашено заборгованість перед бюджетом          3000

16        Сплачено збори до фондів державного соціального страхування         2400

17        Перераховано дивіденди учасникам товариства  1200

18        Здійснено розрахунки за транспортні послуги сторонній органі-зації   630

19        Оплачено поштово-телеграфні витрати    1470

 

 

59