Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 7.4.3. Синтетичний та аналітичний облік коштів на рахунках банків - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->7.4.3. Синтетичний та аналітичний облік коштів на рахунках банків

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

7.4.3. Синтетичний та аналітичний облік коштів на рахунках банків

 

Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і гос-подарських операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291, для обліку операцій на рахунках у банках використовується рахунок 31 «Рахунки в банках», який призначено для обліку наявності та руху гро-шових коштів, що перебувають на рахунках у банках і можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок 31 «Рахунки в банках» має такі субрахунки:

—        311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

—        312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

—        313 «Інші рахунки в національній валюті»;

—        314 «Інші рахунки в банку в іноземної валюті».

За дебетом рахунка 31 «Рахунки в банках» відображається находження грошових коштів, за кредитом — їх використання.

Основою для запису господарських операцій на рахунку 31 «Рахунки в банках» є виписка з відповідного рахунка. Договорами між банками та клієнтами передбача-ється, що власникам рахунків банки видають виписки з відповідних рахунків та копії розрахункових документів. Виписки повинні перевірятися власниками рахунків на предмет відповідності проведених сум доданим до них документам. Виписка є осно-вою для записів господарських операцій у журналі № 2 та відомості 2.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Аналітичний облік операцій на рахунку 31 «Рахунки в банках» здійснюються згідно з виписками банків. Банківська виписка — це документ, який замінює реєстр аналітичного обліку, тому обов’язково повинен містити такі реквізити: дату, номер, короткий зміст операції і суми за дебетом і кредитом, а також залишки коштів на по-чаток і кінець звітного періоду.

Основні бухгалтерські записи з обліку операцій на поточному рахунку в націо-нальній валюті та інших рахунках у банках наведено в табл. 7.6 і 7.7.

Таблиця 7.6

Кореспонденція рахунків обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючий рахунок

За дебетом рахунка 311«Поточні рахунки в національній валюті»

1          Зараховано на поточний рахунок виручку, яку здано в банк через інкасатора 333 «Грошові кошти в дорозі в національ-ній валюті»

2          Внесено на поточний рахунок з каси готівку        301 «Каса в національній валюті»

3          Одержано   підприємством   дивіденди   від інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі            141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

5          Погашено довгострокову дебіторську забор-гованість    18 «Довгострокова дебіторська заборго-ваність та інші необоротні активи»

6          Зараховано на поточний рахунок невико-ристану суму акредитива або залишок ко-штів на чековому рахунку           313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»

7          Погашено заборгованість за короткостроко-вим векселем         341 «Короткострокові векселі одержані в національній валюті»

8          Надійшли кошти від покупців та замовників        361 «Розрахунки з вітчизняними покуп-цями»

9          Повернено постачальником раніше виданий йому аванс          371 «Розрахунки за виданими авансами»

10        Отримано нараховані дивіденди, відсотки           373 «Розрахунки за нарахованими дохо-дами»

11        Погашено суму пред’явленої претензії       374 «Розрахунки за претензіями»

12        Надійшли кошти на рахунок по відшкоду-ванню завданих збитків матеріально-відпо-відальними особами         375 «Розрахунки за відшкодуванням за-вданих збитків»

13        Повернено поворотну фінансову допомогу          377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

14        Отримано на поточний рахунок пайові вне-ски членів господарського товариства  41 «Пайовий капітал»

15        Надішли кошти в частині вартості проданих акцій підприємства на суму перевищення вартості продажу над номінальною вартістю          421 «Емісійний дохід»

16        Надішли кошти на рахунок підприємства, одержані від продажу вилучених акцій (час-ток, паїв)    45 «Вилучений капітал»

Розділ 7. Облік грошових коштів

Продовження табл. 7.6

 

17        Погашено заборгованість за внесками до статутного капіталу учасників (власників) підприємства шляхом перерахування ко-штів на рахунок банку            46 «Неоплачений капітал»

18        Надішли кошти цільового призначення     48 «Цільове фінансування і цільові над-ходження»

19        Отримано кошти на суму номінальної вар-тості проданих облігацій    521 «Зобов’язання за облігаціями»

20        Отримано премію від проданих облігацій 522 «Премія за випущеними облігаціями»

21        Отримано довгострокову фінансову допо-могу   55 «Інші довгострокові зобов’язання»

22        Зараховано короткострокові, довгострокові кредити банку на поточний рахунок      501 «Довгострокові кредити банків у на-ціональній валюті», 601 «Короткостроко-ві кредити банків у національній валюті»

23        Повернено грошові кошти постачальниками       631 «Розрахунки з вітчизняними поста-чальниками»

24        Повернено з бюджету зайво сплачені суми податків та обов’язкових платежів          64 «Розрахунки за податками й платежа-ми»

25        Одержано страхове відшкодування за заги-бле внаслідок стихійного лиха майно     655 «Розрахунки за страхуванням майна»

26        Надійшов від покупців аванс          681 «Розрахунки за авансами одержаними»

27        Отримано кошти від дочірнього підприєм-ства   682 «Внутрішні розрахунки»

28        Надійшли кошти від відокремленого підроз-ділу, виділеного на окремий баланс       683 «Внутрішньогосподарські розрахун-ки»

29        Одержано   сплачену   наперед   орендарем орендну плату       69 «Доходи майбутніх періодів»

30        Одержано виручку від реалізації товарів   702 «Доходи від реалізації товарів»

31        Одержано кошти від реалізації іноземної ва-люти           711 «Дохід від реалізації іноземної валю-ти»

32        Одержано кошти від реалізації виробничих запасів, інших оборотних активів            377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

33        Одержано пені, штрафи, неустойки за пору-шення умов договорів, які визнанні боржни-ками або за рішеннями судів        715 «Одержані штрафи, пені, неустойки»

34        Одержано підприємством безповоротну фі-нансову допомогу 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів»

35        Нараховано відсотки за зберігання грошей у банку          719 «Інші доходи від операційної діяль-ності»

36        Отримано дивіденди від інших підприємств, що не є дочірніми чи спільними           731 «Дивіденди одержані»

37        Одержано підприємством кошти від реалі-зації фінансових інвестицій           377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

38        Одержано виручку від реалізації необорот-них активів або майнового комплексу     377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 7.6

 

39        Одержано кошти в рахунок погашення збит-ків від надзвичайних подій        751 «Відшкодування збитків від надзви-чайних подій»

За кредитом рахунка 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

40        Придбано фінансові інвестиції        14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 35 «Поточні фінансові інвестиції»

41        Оприбутковано готівкові кошти з поточного рахунка в касу      301 «Каса в національній валюті»

42        Перераховано кошти на чековий рахунок, відкритий акредитив           313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»

43        Повернуто покупцям кошти за недопостав-лені товари або невиконані роботи        361 «Розрахунки з вітчизняними покуп-цями»

44        Сплачено аванс постачальникові, підрядни-кові 371 «Розрахунки за виданими авансами»

45        Перераховано поворотну фінансову допо-могу   377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

46        Здійснено передплату періодичних видань, придбано торговий патент, сплачено напе-ред орендну плату  39 «Витрати майбутніх періодів»

47        Повернуто пайові внески пайовикам        41 «Пайовий капітал»

48        Перераховано кошти на оплату власних ак-цій, що викуповуються в акціонерів        45 «Вилучений капітал»

49        Використано кошти на оплату гарантійних ремонтів      473 «Забезпечення гарантійних зобов’я-зань»

50        Повернуто невикористані кошти цільового фінансування          48 «Цільове фінансування і цільові над-ходження»

51        Погашено довгострокову, короткострокову позику         50 «Довгострокові позики»,60 «Коротко-строкові позики»

52        Погашено довгостроковий, короткостроко-вий вексель 511 «Довгострокові векселі, видані в на-ціональній валюті», 621 «Короткостроко-ві векселі, видані в національній валюті»

53        Погашено заборгованість власникам обліга-цій   521 «Зобов’язання за облігаціями»

54        Перераховано кошти в погашення заборго-ваності з фінансової оренди          531 «Зобов’язання з фінансової оренди»

55        Повернуто поворотну довгострокову фінан-сову допомогу       55 «Інші довгострокові зобов’язання»

56        Погашено прострочену позику       605 «Прострочені позики в національній валюті»

57        Погашено поточну заборгованість за довго-строковими зобов’язаннями        611 «Поточна заборгованість за довго-строковими зобов’язаннями в національ-ній валюті»

58        Перераховано кошти постачальниками, під-рядникам   631 «Розрахунки з вітчизняними поста-чальниками»

59        Сплачено податки, обов’язкові платежі    641 «Розрахунки за податками», 642 «Роз-рахунки за обов’язковими платежами»

озділ 7. Облік грошових коштів

Продовження табл. 7.6

 

60        Сплачено внески до фондів загальнодер-жавного соціального страхування   65 «Розрахунки за страхування»

61        Сплачено страхові внески по страхуванню майна          655 «За страхуванням майна»

62        Перераховано дивіденди     671 «Розрахунки за нарахованими диві-дендами»

63        Перераховано заробітну плату на карткові рахунки працівників           661 «Розрахунки за заробітною платою»

64        Здійснено виплати засновникам та учасни-кам за користування майном       672 «Розрахунки за іншими виплатами»

65        Повернуто раніше отриманий аванс від по-купців          681 «Розрахунки за авансами одержани-ми»

66        Перераховано кошти дочірньому підприєм-ству  682 «Внутрішні розрахунки»

67        Перераховано кошти відокремленому під-розділу, виділеному на окремий баланс    683 «Внутрішньогосподарські розрахун-ки»

68        Перераховано кошти іншим кредиторам   685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

69        Оплачено витрати, пов’язані з обслугову-ванням окремих структурних виробничих підрозділів підприємства, пов’язані з управ-лінням виробництвом 91 «Загальновиробничі витрати»

70        Оплачено витрати, пов’язані зі збутом про-дукції           93 «Витрати на збут»

71        Оплачено витрати, пов’язані з випуском, ут-риманням та обігом власних цінних паперів  952 «Інші фінансові витрати»

72        Оплачено витрати, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних подій       99 «Надзвичайні витрати»

Таблиця 7.7

Кореспонденція рахунків обліку грошових коштів на інших рахунках у банках

 

№ з/п  Зміст господарських операцій         Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                                 Кредит

Розрахунки акредитивами

1          Відкрито акредитив за рахунок ко-штів поточного рахунка: – в національній валюті

– в іноземній валюті 313      «Інші рахунки в бан-

ку в національній валюті»

314      «Інші рахунки в бан-

ку в іноземній валюті»          311      «Поточні рахунки в

національній валюті»

312      «Поточні рахунки в

іноземній валюті»

2          Відкрито  акредитив  за  рахунок кредитів банків 313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»            501 «Довгострокові кре-дити банків у національ-ній валюті»,

601«Короткострокові кредити банків у націо-нальній валюті»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 7.7

3          Нараховано комісійну винагороду банку за здійснення акредитивної форми розрахунків     92 «Адміністративні ви-трати»            377 «Розрахунки з інши-ми дебіторами»

4          Сплачено   комісійну   винагороду банку  377 «Розрахунки з інши-ми дебіторами»   311 «Поточні рахунки в національній валюті»

5          Оплачено   коштами   акредитива борг постачальникам            631 «Розрахунки з ві-тчизняними  постачаль-никами»  313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»

6          Повернуто на поточний рахунок невикористану суму акредитива: – в національній валюті

– в іноземній валюті 311      «Поточні рахунки в

національній валюті»

312      «Поточні рахунки в

іноземній валюті»     313      «Інші рахунки в бан-

ку в національній валюті»

314      «Інші рахунки в бан-

ку в іноземній валюті»

7          Погашено позику за рахунок неви-користаного акредитива      501 «Довгострокові кре-дити банків у національ-ній валюті»,

601     «Короткострокові кредити банків у націо-нальній валюті»         313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»

Розрахунки чеками

1          Відкрито чековий рахунок за раху-нок коштів поточного рахунка: – в національній валюті

– в іноземній валюті 313      «Інші рахунки в бан-

ку в національній валюті»

314      «Інші рахунки в бан-

ку в іноземній валюті»          311      «Поточні рахунки в

національній валюті»

312      «Поточні рахунки в

іноземній валюті»

2          Відкрито чековий рахунок за ра-хунок   короткострокової   позики банку       313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»       601 «Короткострокові кредити банків у націо-нальній валюті»

4          Оплачено чеками постачальникам за ТМЦ, підрядникам за виконані роботи 631 «Розрахунки з ві-тчизняними  постачаль-никами»   313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»

6          Повернуто невикористану суму з чекового рахунка: – в національній валюті

– в іноземній валюті 311      «Поточні рахунки в

національній валюті»

312      «Поточні рахунки в

іноземній валюті»     313      «Інші рахунки в бан-

ку в національній валю-

ті»

314      «Інші рахунки в бан-

ку в іноземній валюті»

Облік корпоративних карток

1          Сплачено   вартість   виготовленої картки            377 «Розрахунки з інши-ми дебіторами»   311 «Поточні рахунки в національній валюті»

2          Відображено у витратах відкриття рахунка (видано картки співробіт-никам)  92 «Адміністративні ви-трати» 377 «Розрахунки з інши-ми дебіторами»

Розділ 7. Облік грошових коштів

Продовження табл. 7.7

3          Перераховано гроші з поточного рахунка на картковий рахунок           313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»          311 «Поточні рахунки в національній валюті»

4          Отримані співробітником гроші за допомогою банкомата          372 «Розрахунки з під-звітними особами»        313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»

5          Використано гроші на придбання матеріальних цінностей за безго-тівковим розрахунком через тор-говий термінал          372 «Розрахунки з під-звітними особами»            313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»

6          Оприбутковано  матеріальні  цін-ності      20 «Виробничі запаси», 22 «МШП»           372 «Розрахунки з під-звітними особами»

7          Залишок грошей повернуто в касу 301 «Каса в національ-ній валюті» 372 «Розрахунки з під-звітними особами»

8          З карткового рахунка підприєм-ства знято гроші за послуги банку       92 «Адміністративні ви-трати»            313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»

9          Закрито картрахунок і перерахо-вано на поточний рахунок зали-шок невикористаних коштів        311 «Поточні рахунки в національній валюті» 313 «Інші рахунки в бан-ку в національній валю-ті»

 

 

54