Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 7.4.1. Види рахунків у банках, порядок їх відкриття та закриття - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->7.4.1. Види рахунків у банках, порядок їх відкриття та закриття

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

7.4.1. Види рахунків у банках, порядок їх відкриття та закриття

 

З метою здійснення безготівкових розрахунків необхідна наявність рахунку у фі-нансовій установі — уповноваженому банку.

Відповідно до Інструкції № 3 «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 р. (зі змінами і доповненнями, внесеними постановами правління Національного банку України), банки відкривають своїм клієнтам рахун-ки: поточні, кредитні, депозитні, бюджетні тощо. Їх відкривають за місцем реєстрації підприємства або в іншому банку України за погодженням сторін.

Поточні рахунки в національній валюті відкриваються банком підприємствам на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових опера-цій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог за-конодавства України.

Бюджетні рахунки відкриваються підприємствам, яким виділяються кошти дер-жавного або місцевих бюджетів з метою цільового їх використання.

Кредитні рахунки відкриваються на договірній основі як юридичним, так і фізич-ним особам у будь-якій установі банку, що має право видавати позики з додержанням вимог чинного законодавства.

Депозитні рахунки відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка і установою банку на визначений у договорі термін. Кошти на депозитні рахунки перераховуються з поточних рахунків підприємства і після за-кінчення терміну зберігання повертаються на ці рахунки.

З метою відкриття депозитного рахунка юридичній особі слід подати такі доку-менти:

—        копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в уповноважених органах;

—        копії зареєстрованого установчого документа (статуту), засновницького дого-вору (установчого акту, положення);

—        копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (код ЄДРПОУ);

—        копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі Державної податкової служби;

—        копії документів про повідомлення фондів соціального страхування щодо наміру відкрити депозитний рахунок, що засвідчується в установленому по-рядку (для юридичної особи, яка використовує найману працю і є платником страхових внесків).

Проведення розрахункових операцій і видача коштів готівкою з депозитного ра-хунка забороняється.

Для відкриття поточного рахунка потрібно подати такі документи:

—        заяву про відкриття рахунка встановленого зразка;

—        копію свідоцтва про державну реєстрацію;

—        копію рішення про створення, реорганізацію підприємства;

—        копію належним чином зареєстрованого Статуту (Положення), засвідчену но-таріально або органом державної реєстрації;

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

—        картку зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів підприємства, надано право розпоряджатися ра-хунком і право підпису розрахункових документів. На картці ставиться від-биток печатки підприємства;

—        копію документа, який підтверджує взяття юридичної особи на облік в орга-ні Державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально.

Право першого підпису належить керівникові підприємства, а також службовим особам, уповноваженим керівником; а другого — головному бухгалтерові й іншим уповноваженим особам.

Коли юридичні особи використовують найману працю і є платниками страхових внесків, вони додатково до вищезазначеного переліку документів подають:

—        копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в органі Пен-сійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;

—        копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи як платника страхових внесків у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, засвідчену ор-ганом, що його видав, або нотаріально.

У випадку відкриття поточного рахунка для таких видів діяльності, як спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, у банку відкривається тільки один по-точний рахунок.

Згідно з договором про спільну діяльність уповноважені особи подають до банку такі документи:

—        заяву про відкриття поточного рахунка, підписану особою, уповноваженою учасниками договору;

—        копію договору про ведення спільної діяльності, засвідчену нотаріально;

—        рішення учасників договору про призначення осіб, яким надається право роз-порядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформляється у формі довіреності;

—        картку зі зразками підписів і відбитком печатки, засвідчену нотаріально;

—        копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі Державної податко-вої служби договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально.

На титульній стороні першого примірника договору про спільну діяльність ро-блять відмітку банку про відкриття рахунка.

Юридична особа може укласти договір із банком про відкриття рахунків фізич-ним особам з метою здійснення на їх користь певних виплат.

Для цього уповноважений представник юридичної особи повинен пред’явити в банку паспорт (або документ, що замінює його) та документ, що підтверджує його повноваження.

До банку для відкриття рахунка надаються такі документи:

—        засвідчені копії документів, на підставі яких банк може ідентифікувати юри-

дичну особу (її найменування, місцезнаходження, документи, що підтверджу-

ють державну реєстрацію, ідентифікаційний код, згідно з Єдиним державним

реєстром підприємств та організацій України (код ЄДРПОУ), реквізити бан-

ку і номер рахунка);

Розділ 7. Облік грошових коштів

—        заяву про відкриття рахунка на користь фізичної особи;

—        перелік фізичних осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові та ідентифіка-ційних номерів кожної особи.

Після відкриття рахунків фізичні особи можуть звертатися до банку, наприклад, для отримання грошей або платіжних карток, пред’явивши банку документи, які да-ють змогу їх ідентифікувати, та укласти з банком договір банківського рахунка. За необхідності зазначені фізичні особи заповнюють картку зі зразками підписів.

Карткові рахунки відкриваються у тому самому порядку, що й поточні рахунки. Із перелічених документів, необхідних для відкриття поточних рахунків, не потрібна лише картка із зразками підписів. Така картка подається в тому випадку, якщо за правилами платіжної системи (якою емітується картка) необхідне використання зразка підпису.

Якщо картка зі зразками підписів не оформлюється, то в разі потреби (за-криття рахунка, втрата або пошкодження картки) операція здійснюється за умови пред’явлення клієнтом паспорта або документа, що замінює його. Замість зразка під-пису в таких випадках використовується підпис клієнта на договорі.

У разі переоформлення рахунка у зв’язку з реорганізацією підприємства пода-ються такі самі документи, що й у випадку створення підприємства.

Поточні та інші рахунки закриваються в установах банку на підставі:

—        заяви власника рахунка;

—        рішення органу, на який законом покладено функції з ліквідації або реоргані-зації підприємства;

—        відповідного рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію підприємства або визнання його банкрутом.

 

 

52