Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 5.1.1. Економічна сутність категорії «запаси», класифікація запасів та основні завдання їх обліку - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание-> 5.1.1. Економічна сутність категорії «запаси», класифікація запасів та основні завдання їх обліку

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.1.1. Економічна сутність категорії «запаси», класифікація запасів та основні завдання їх обліку

 

У спеціальній літературі досить часто застосовується поняття «виробничі за-паси», яке прийшло на заміну поняттю «матеріали». Іноді, при визначенні поняття матеріальних оборотних активів, застосовується термін «цінності». Однак поняття «цінність» є описовою категорією, ознакою, якісним або критеріальним показником, що характеризує запаси як економічні елементи, які мають користь для їх власника і можуть принести йому економічні вигоди.

Терміни «товарно-матеріальні активи» і «товарно-матеріальні запаси» не досить прийнятні для застосування з причини охоплення ними активів, що мають матері-альну форму, які можуть бути як оборотними, так і необоротними. При цьому домі-нує припущення, що вони можуть бути продані.

Найбільше відображає характерні властивості речових елементів виробництва термін «товарно-виробничі запаси», основне призначення яких — оброблення в про-цесі виробництва, формування основи виробів, при цьому враховується можливість перебування їх у складі резервів у вигляді виробничих запасів на складі або готових виробів (товарів), що зберігаються на складах.

Крім того, для забезпечення виробництва підприємство створює запаси малоцін-них та швидкозношуваних предметів.

Для правильної організації обліку запасів важливе значення має їх науково об-ґрунтована класифікація. Як уже зазначалося, товарно-виробничі запаси є складо-вою частиною групи матеріальних ресурсів, які формують економічні (виробничі) ресурси. Класифікація економічних (виробничих) ресурсів наведена на рис. 5.1.

Запаси відносяться до матеріальних економічних ресурсів і можуть перебувати як у сфері виробництва (засоби та предмети праці), так і у сфері обігу (продукти пра-ці).

Запаси можна класифікувати за такими ознаками.

Розділ 5. Облік виробничих запасів

1.         За призначенням та термінами утворення:

—        сезонні — запаси, які використовуються при сезонному виробництві або сезон-них поставках;

—        постійні — запаси, які забезпечують безперебійність виробництва між черго-вими поставками.

2.         За місцем знаходження:

—        у виробництві — запаси, які перебувають у процесі виробництва продукції (у

процесі оброблення);

Класифікація економічних ресурсів

За складом

 

Матеріальні

 

Фінансові

 

Трудові

 

Природні

 

 

 

За походженням

 

Первинні - запаси, що надійшли на підприємство ззовні, від

інших підприємств і не підлягали обробленню на даному

підприємстві

 

Вторинні - матеріали і вироби, що після первинного використання можуть застосовуватися вдруге у виробництві

Вільні - запаси, що знаходяться у надлишку на підприємстві

 

За обсягом

 

Обмежені - запаси, що знаходяться в обмеженій кількості на підприємстві

 

Засоби праці

 

За структурою

 

Предмети праці - запаси сировини, основних і допоміжних

матеріалів, напівфабрикатів власного виробництва,

купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів,

палива, запчастин, тари і тарних матеріалів

 

Продукти праці - товари, що перебувають у сфері обігу, a також продукція, що знаходиться в дорозі

За сферою використання

 

У сфері виробництва

 

У сфері обігу

 

У невиробничій сфері

 

 

 

Рис. 5.1. Класифікація економічних (виробничих) ресурсів

 

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

—        на складі — запаси, які містяться на складах підприємства;

—        у дорозі — продукція, яка перебуває в дорозі від підприємства-виробника до підприємства-покупця.

3.         По відношенню до балансу:

—        балансові — запаси, які відображені в балансі підприємства (є його власністю);

—        позабалансові — запаси, які не належать підприємству і зберігаються ним за певних умов.

4.         За наявність протягом звітного періоду:

—        початкові — кількість запасів на початок звітного періоду;

—        кінцеві — кількість запасів на кінець звітного періоду.

5.         За обґрунтованістю знаходження на підприємстві:

—        нормативні — запаси, які відповідають розрахованим плановим обсягам, необ-хідним для безперебійного виробництва;

—        понаднормові — запаси, які перевищують їх планові норми.

6.         За походженням:

—        первинні — запаси, придбані чи отримані від інших підприємств;

—        вторинні — запаси, які після первинного використання можуть використову-ватися у виробництві вдруге.

7.         За сферою використання:

—        у сфері виробництва — запаси, які знаходяться у процесі виробництва (вироб-ничі запаси, незавершене виробництво);

—        у сфері обігу — готова продукція, товари;

—        у невиробничій сфері — запаси, які не використовуються у виробничому про-цесі.

8.         За ступенем ліквідності:

—        ліквідні — запаси, які можуть бути швидко перетворені на грошові кошти без значних втрат їхньої первісної вартості;

—        неліквідні — запаси, які неможливо швидко перетворити на грошові кошти і без значної втрати їхньої первісної вартості.

9.         За складом і структурою:

—        запаси незавершеного виробництва — частина продукції, що не пройшла всіх стадій оброблення;

—        виробничі запаси — сировина, основні та допоміжні матеріали, напівфабрика-ти, комплектуючі вироби, запчастини, паливо, тара, малоцінні та швидкозно-шувані предмети (МШП);

—        запаси готової продукції — закінчена виробництвом продукція, яка знаходить-ся на складі підприємства;

—        товарні запаси — товари, придбані для перепродажу та власного споживання.

Основні завдання обліку запасів:

1)         контроль за збереженням матеріальних цінностей на місцях їхнього зберіган-ня і на всіх стадіях оброблення;

2)         відповідність складських запасів нормативам;

3)         своєчасне та правильне документальне оформлення руху запасів;

4)         систематичний контроль за дотриманням установлених норм запасів, вияв-лення надлишкових і неліквідних матеріалів, їхньої реалізації;

5)         раціональне оцінювання виробничих запасів;

 

Розділ 5. Облік виробничих запасів

6)         виявлення і відображення в обліку витрат, пов’язаних з виготовленням запа-сів;

7)         своєчасне проведення розрахунків з постачальниками за матеріали, які зна-ходяться в дорозі, за невідфактурованими поставками.

Для нормальної життєдіяльності підприємства виробничі запаси мають бути оптимальними. Наявність надлишкових запасів призводить до заморожуван-ня капіталу підприємства.

Недостатній обсяг виробничих запасів також негативно впливає на діяльність підприємства: зменшуються обсяги виробництва та реалізації продукції через дефі-цит окремих видів запасів, відбувається недозавантаження виробничих потужностей.

Тому одним з важливих завдань є планування запасів, яке передбачає обґрунто-вані розрахунки потреби в них; налагоджені постійні канали з постачальниками, які успішно виконують свої договірні зобов’язання; визначення точних обсягів готової продукції, що використовуються на внутрішньогосподарські потреби (в таких випад-ках вона використовується як виробничі запаси).

Для виконання цього завдання в наказі про облікову політику підприємства не-обхідно передбачити:

1)         що береться за одиницю бухгалтерського обліку запасів (окремий вид (одно-рідна група) чи найменування);

2)         що включається до первинної вартості запасів, придбаних за плату;

3)         як визначати первинну вартість запасів, виготовлених самостійно;

4)         які витрати не включаються до первинної вартості, а належать до витрат того періоду, в якому вони були понесені (виявлені);

5)         порядок оцінювання та відображення запасів в обліку і звітності;

6)         метод оцінювання запасів, що буде використовуватися при відпуску запасів у виробництво та реалізації стороннім підприємствам;

7)         порядок обліку запасів, які втратили можливість приносити майбутні еконо-мічні вигоди підприємству;

8)         як обліковувати малоцінні та швидкозношувані предмети.

 

 

4