Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 6.9. Облік операцій відвантаження продукції - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->6.9. Облік операцій відвантаження продукції

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

6.9. Облік операцій відвантаження продукції

 

Відвантаження (відпуск) продукції в порядку реалізації проводиться відповідно до укладених договорів.

Договір — це одна з найбільш давніх правових конструкцій. Застосування дого-ворів на протязі тисячоліть пояснюється тим, що йдеться про досить гнучку правову форму, в яку можуть втілюватися різні за характером суспільні відносини.

Договір — це одна з важливих форм регулювання товарно-грошових відносин. Уся комерційна діяльність, по суті, пов’язана з укладенням договорів, виконанням та припиненням зобов’язань за договорами.

Договір купівлі-продажу — це угода, за якою одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

У договорах на поставку готової продукції вказують: найменування; кількість; асортимент; якість; ціну; порядок розрахунків; платіжні і поштові реквізити поста-чальника і покупця; інші умови.

Договір поставки містить такі обов’язкові реквізити, як: найменування догово-ру, дата його складання, місце його складання, позначення сторін договору, предмет договору, ціна за одиницю, кількість, загальна сума до сплати, порядок здійснення платежу та форма оплати, терміни виконання зобов’язань і можливість односторон-ньої відмови від договору, умови пакування, транспортування, страхування, принци-пи переходу права власності, непереборні обставини (форс-мажор), поручительство, відповідальність сторін, порядок врегулювання спорів тощо.

На продукцію, що відпускається, відділ маркетингу виписує наказ або інший до-кумент, що прийнятий на підприємстві, в якому вказано вид готової продукції, номен-клатурний номер, сорт, кількість, найменування і адреса одержувача. Цей документ обов’язково підписується керівником підприємства. Далі на основі даних складу го-тової продукції та наказу бухгалтерія підприємства виписує товарно-супровідні до-кументи на відпуск готової продукції.

Реалізація готової продукції проводиться на підставі довіреності покупця. Дові-реність, незалежно від терміну її дії, залишається у постачальника.

Кореспонденцію рахунків з обліку реалізації готової продукції наведено в табл. 6.3.

Розділ 6. Облік виробництва та реалізації готової продукції

Таблиця 6.3

Кореспонденція рахунків з обліку реалізації готової продукції

 

№ з/п

1

2 3 4

5          Зміст   Дебет  Кредит

 

            Відображення доходу від реаліза-ції готової продукції     361 «Розрахунки з віт-чизняними покупцями»            701 «Дохід від реалізації готової продукції»

 

            Відображення податку на додану вартість  на  підставі  податкової накладної            701 «Дохід від реалізації готової продукції» 641 «Розрахунки за по-датками»

 

            Відображення собівар тості реалі-зації готової продукції 901 «Собівартість реалі-зованої готової продук-ції»      26 «Готова продукція»

 

            Відображення результату реаліза-ції готової продукції    701 «Дохід від реалізації готової продукції» 791 «Результат операцій-ної діяльності»           791 «Результат операцій-ної діяльності» 901 «Собівартість реалі-зованої готової продук-ції»

 

            Фінансовий результат (валовий прибуток)          791 «Результат операцій-ної діяльності»    44 «Прибуток нерозподі-лений»

У         разі реалізації продукції на умовах попередньої оплати в бухгалтерському обліку буде

зроблено такі записи:

1 2

3

4

5

6

7

8          На   суму   авансового   платежу, здійсненого    покупцем    готової продукції            311 «Поточні рахунки в національній валюті»     681 «Розрахунки за аван-сами одержаними»

 

            Одночасно на суму податку на до-дану вартість (за наявності подат-кової накладної)          643 «Податкові зобов’я-зання»  641 «Розрахунки за по-датками»

 

            Відображення доходу від реаліза-ції готової продукції     361  «Розрахунки  з  ві-тчизняними покупцями»            701 «Дохід від реалізації готової продукції»

 

            Відображення податку на додану вартість  на  підставі  податкової накладної            701 «Дохід від реалізації готової продукції» 643 «Податкові зобов’я-зання»

 

            Відображення собівар тості реалі-зації готової продукції 901 «Собівартість реалі-зованої готової продук-ції»      26 «Готова продукція»

 

            Закриття рахунків     681 «Розрахунки за аван-сами одержаними»       361 «Розрахунки з віт-чизняними покупцями»

 

            Відображення результату реаліза-ції готової продукції    701 «Дохід від реалізації готової продукції» 791 «Результат операцій-ної діяльності»           791 «Результат операцій-ної діяльності» 901 «Собівартість реалі-зованої готової продук-ції»

 

            Фінансовий результат (валовий прибуток)          791 «Результат операцій-ної діяльності»    44 «Прибуток нерозподі-лений»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

 

 

42