Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 6.4. Система рахунків обліку готової продукції - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->6.4. Система рахунків обліку готової продукції

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

6.4. Система рахунків обліку готової продукції

 

Для обліку наявності та руху готової продукції планом рахунків передбачено ра-хунок 26 «Готова продукція».

За дебетом рахунка 26 «Готова продукція» відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю або за нор-мативною вартістю. За кредитом рахунка 26 «Готова продукція» відображається спи-сання собівартості реалізованої готової продукції.

Собівартість реалізованої готової продукції визначається за методами оцінюван-ня вибуття запасів.

Розділ 6. Облік виробництва та реалізації готової продукції

Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Кореспонденція рахунків з обліку готової продукції

 

№ з/п  Зміст операції            Дебет  Кредит

1          Оприбуткована на склад готова про-дукція за фактичною виробничою со-бівартістю         26 «Готова продукція»     23 «Виробництво»

2          Переведено напівфабрикати власно-го виробництва, призначені для про-дажу, у готову продукцію            26 «Готова продукція»         25 «Напівфабрикати»

3          Проведено    дооцінювання    готової продукції   26 «Готова продукція»         716 «Відшкодування ра ніше списаних акти-вів»

4          Відображено    повернення    готової продукції     покупцями     («червоне сторно») 901 «Собівартість реа-лізованої готової про-дукції»    26 «Готова продукція»

5          Відпущено готову продукцію на від-повідальне зберігання на інший склад (різні матеріально-відповідальні осо-би)           26 «Готова продукція»         26 «Готова продукція»

6          Оприбутковано   надлишок   готової продукції, виявлений при інвентари-зації         26 «Готова продукція»     71 «Інший операцій-ний дохід»

7          Отримано з переробки готову про-дукцію           26 «Готова продукція»         23 «Виробництво»

8          Передано готову продукцію на пере-роблення в допоміжні виробництва      20 «Виробничі запаси»            26 «Готова продукція»

9          Списано вартість нестачі й псування готової продукції  946 «Втрати від знеці-нення запасів»        26 «Готова продукція»

10        Списано вартість втрати готової про-дукції у зв’язку з надзвичайними по-діями      99 «Надзвичайні вит-рати»       26 «Готова продукція»

11        Списано виробничу собівартість реа-лізованої готової продукції          90 «Собівартість реа-лізованої готової про-дукції»    26 «Готова продукція»

12        Списано виробничу собівартість го-тової продукції, витраченої на адмі-ністративні потреби         92 «Адміністративні витрати»  26 «Готова продукція»

13        Списано виробничу собівартість го-тової продукції, витраченої на потре-би збуту   93 «Витрати на збут»   26 «Готова продукція»

14        Списано виробничу собівартість го-тової продукції при її втраті у зв’язку зі стихійними лихами, їхнім запобі-ганням і ліквідацією наслідків         99 «Надзвичайні вит-рати» 26 «Готова продукція»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

 

 

37