Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 РОЗДІЛ 6. ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->РОЗДІЛ 6. ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

РОЗДІЛ 6. ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів теоретичні знання та практич-ні навички щодо відображення обліку операції з виробництва готової продукції та її реалізації.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          порядок оцінки готової продукції;

•          класифікацію готової продукції для цілей бухгалтерського обліку;

•          порядок складання первинних документів з обліку готової продукції та її реалі-зації;

•          схеми складання бухгалтерських проведень з обліку готової продукції та її реа-лізації;

•          порядок аналітичного обліку готової продукції та її реалізації.

Студенти повинні вміти:

•          класифікувати готову продукцію;

•          визначати виробничу собівартість готової продукції;

•          відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції з формування вироб-ничої собівартості готової продукції;

•          відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції з випуску і реалізації готової продукції.

Основні терміни

Готова продукція — продукція, яка повністю закінчена обробленням, укомп-лектована, пройшла необхідні випробування, відповідає діючим стандартам або за-твердженим технічним умовам (має сертифікат чи інший документ, що засвідчує її якість), прийнята відділом технічного контролю підприємства та здана на склад або прийнята замовником відповідно до затвердженого порядку її приймання.

Договір купівлі-продажу — це угода, за якою одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність іншій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну суму грошей.

Калькуляційна одиниця — це вимірник об’єкта калькуляції, що збігається з оди-ницею вимірювання, прийнятою в стандартах або технічних умовах на відповідний вид продукції.

Калькуляція собівартості — це обчислення собівартості готової продукції, вико-наних робіт або наданих послуг.

Об’єкт калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) — це продукт виробни-цтва підприємства, його підрозділів, переділів.

Планова собівартість — це прогнозне значення граничної величини витрат на ви-робництво відповідних видів продукції, виконання робіт або надання послуг на звіт-ний період (рік або квартал).

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) — це виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, збільшена на суму нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

Супутня продукція — це продукція, отримана в одному технологічному циклі (процесі) одночасно з основною.

Фактична (звітна) собівартість — визначається на підставі даних бухгалтер-ського обліку після закінчення звітного періоду і є достовірною інформацією про фактичні витрати на виробництво продукції, робіт, послуг.

 

 

33