Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Тести для самоконтролю - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->Тести для самоконтролю

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

Тести для самоконтролю

 

1. Виробничі запаси — це:

а)         активи, які утримуються підприємством для подальшого перепродажу за умов зви-

чайної господарської діяльності;

б)         придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшому переро-

бленню на підприємстві;

в)         частина продукції, що не пройшла всіх стадій оброблення.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

2.         За обґрунтованістю знаходження на підприємстві запаси поділяються на:

а)         ліквідні і неліквідні;

б)         початкові і кінцеві;

в)         сезонні і постійні;

г)         нормативні і понаднормові.

3.         Документ, який засвідчує право окремої посадової особи отримати запаси, — це:

а)         доручення;

б)         картка складського обліку матеріалів;

в)         матеріальний ярлик;

г)         прибутковий ордер.

4.         Витрати на заготівлю, вантажні витрати та витрати на транспортування включа-

ються до первісної вартості запасів:

а)         повністю;

б)         лише в сумі, що не перевищує вартості самих запасів;

в)         не включаються.

5.         Що є первісною вартістю запасів, отриманих як внесок до статутного капіталу:

а)         їх балансова вартість;

б)         справедлива вартість;

в)         узгоджена із засновниками їхня справедлива вартість.

6.         Подібними вважаються активи, які:

а)         мають однакове функціональне призначення та різну справедливу вартість;

б)         можуть бути використані під час обміну на інші активи;

в)         мають однакове функціональне призначення і однакову справедливу вартість;

г)         мають різне функціональне призначення, але однакову справедливу вартість.

7.         Запаси у звітності відображаються за:

а)         первісною вартістю;

б)         чистою вартістю реалізації;

в)         первісною вартістю, що зменшена на суму переоцінки;

г)         первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

8.         Метод оцінювання вибуття запасів, за яким запаси вибувають за вартістю їхнього при-

дбання, — це:

а)         метод середньозваженої вартості;

б)         метод нормативних витрат;

в)         метод ФІФО;

г)         метод ідентифікованої собівартості запасів.

9.         Прибуток, отриманий в результаті реалізації запасів в обліку, буде відображений:

а)         за дебетом субрахунка 791 «Результат операційної діяльності»;

б)         за кредитом субрахунка 791»Результат операційної діяльності» ;

в)         за дебетом субрахунка 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»;

г)         по кредиту субрахунку 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів».

10.       Первісною вартістю одиниці запасів, придбаних по обміну неподібними активами, є:

а)         балансова вартість переданих активів;

б)         справедлива вартість отриманих активів;

в)         найменша з вартостей, тобто первісна, або справедлива.

озділ 5. Облік виробничих запасів

11.       До МШП належать запаси:

а)         вартість яких не перевищує 500 грн;

б)         строк використання яких не перевищує один рік (операційний цикл);

в)         правильні відповіді а і б.

12.       У разі повернення придатних для подальшого використання МШП з виробництва на

склад в обліку буде здійснено запис:

а)         Дт рахунка 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Кт рахунка 71 «Інший операційний дохід»;

б)         Дт рахунка 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Кт рахунка 20 «Виробничі запаси»;

в)         Дт рахунка 20 «Виробничі запаси»

Кт рахунка 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

13.       Збільшення вартості товарів відображається за дебетом рахунка 28 «Товари», а змен-

шення — за кредитом:

а)         так;

б)         навпаки;

в)         так, на субрахунках 281 «Товари на складі», 282 «Товари в торгівлі», 283 «Товари на

комісії», 284 «Тара під товарами» та 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утри-

мувані для продажу».

14.       Облік товарів за цінами продажу передбачає оприбуткування цих товарів за :

а)         первісною вартістю;

б)         вартістю можливої реалізації;

в)         первинною вартістю з відображенням торгових націнок.

15.       Повна інвентаризація охоплює:

а)         окремий вид запасів;

б)         усі види запасів;

в)         залежно від мети проведення — всі або окремий вид запасів.

 

 

31