Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

 

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів теоретичні знання та практичні навички щодо відображення в обліку надходження, вибуття, переоцінки та інвента-ризації виробничих запасів підприємства, які є, як правило, найбільшою та найваго-мішою частиною активів підприємства.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          економічну сутність категорії «запаси»;

•          порядок визнання запасів;

•          характеристику рахунків для обліку запасів;

•          основні первинні документи, які використовуються для оформлення операцій з виробничими запасами;

•          особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів;

•          методи оцінювання вартості вибуття запасів;

•          порядок проведення інвентаризації та відображення її результатів у звітності.

Студенти повинні вміти:

•          визначати фактичну собівартість запасів з використанням існуючих методів оцінювання надходження запасів;

•          визначати фактичну собівартість запасів шляхом їхнього оцінювання на дату балансу;

•          визначати вартість придбання запасів, отриманих у результаті обміну;

•          відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції з використання мало-цінних та швидкозношуваних предметів;

•          відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції руху товарів на під-приємствах торгівлі;

•          відображати в обліку результати інвентаризації запасів.

Основні терміни

Запаси — це активи, які:

—        утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяль-ності;

—        перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

—        утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання ро-біт, надання послуг, а також управління підприємством.

Купівельні напівфабрикати та комплектувальні вироби — придбані на стороні оборотні матеріальні активи, призначені для використання у власному виробництві як матеріальна основа або необхідний додаток до матеріальної складової майбутньо-го продукту цього виробництва.

Малоцінні та швидкозношувані предмети — це активи, строк використання яких не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Матеріали — придбані на стороні оборотні ресурси, призначені для використан-ня у власному виробництві як необхідний компонент майбутнього продукту цього виробництва або для обслуговування технологічного процесу й управління.

Напівфабрикати — це сировина й матеріали, які не пройшли певних стадій об-роблення і ще не є готовою продукцією.

Подібні активи — це активи, які мають однакове функціональне призначення й однакову справедливу вартість.

Сировина — добуті, вироблені власними силами або придбані на стороні оборотні ресурси, які на момент придбання не пройшли жодної стадії промислового оброблен-ня та призначені для споживання власним виробництвом як необхідний компонент майбутнього продукту цього виробництва.

Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їхнього ви-робництва і реалізацію.

 

 

2