Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 5.9. Інвентаризація запасів - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->5.9. Інвентаризація запасів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.9. Інвентаризація запасів

 

Інвентаризація — це спосіб бухгалтерського обліку майна, грошових коштів під-приємства, що забезпечує відповідність об лікових даних їхній фактичній наявності. Інвентаризація прово диться шляхом перепису, перерахування, виміру, оцінювання підра хунку тощо залишків засобів (матеріальних і грошових) у натуральних одини-цях виміру і порівняння наявності з даними бухгалтерського обліку .

Залежно від повноти охоплення матеріальних ресурсів інвентаризації бува-ють повні та часткові. Повною називається інвентаризація, що охоплює всі засоби виробниц тва, сировину, матеріали тощо. Часткова інвен таризація охоплює один з видів матеріальних цінностей. Зазвичай часткові інвентаризації проводяться для за-безпечення достовірності звітних даних, посилення боротьби з перевитратами, для зміцнення фінансової дисципліни.

Проведення інвентаризацій товарно-матеріаль них цінностей обов’язкове в разі:

—        зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);

—        установлення фактів розкрадань або зловживань, ушкоджень цінностей, а та-кож за розпорядженнями судово-слідчих органів;

—        пожеж, стихійних лих або техногенних аварій.

Порядок проведення інвентаризацій визначено Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошо-вих коштів, документів і розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69, зі змінами і доповненнями.

Відповідальність за проведення інвентаризації покладається на керівника під-приємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення в стислі термі-ни, визначити об’єкти, терміни проведення інвентаризації, крім випадків, коли про-ведення інвентаризації є обов’язковим.

Для проведення інвентаризації на підприємстві на підставі наказу керівника ство-рюється інвентаризаційна комісія. У ході інвентаризації здійснюється звірка фактич-ної наявності матеріальних цінностей з даними бухгалтерського обліку. При цьому під час проведення інвентаризації виробничих запасів вони мають бути розсортовані та розкладені за найменуваннями, сортами, розмірами на складах, у коморах; мають бути прикріплені ярлики з докладною інформацією щодо таких цінностей із зазна-ченням їхньої кількості, якості, маси або міри. При проведенні інвентаризації запасів,

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

які перебувають у дорозі, складаються окремі інвентаризаційні описи. Підтверджен-ням наявності таких запасів є розрахункові документи постачальника, а для товарів відвантажених — копії наданих покупцям документів на відвантаження запасів.

Сума виявлених під час інвентаризації надлишків запасів підлягає віднесенню на фінансові результати діяльності підприємства з попереднім включенням до складу доходів звітного періоду. При цьому в обліку буде здійснено певні записи (табл. 5.16).

Таблиця 5.16

Відображення операцій в обліку

 

Зміст операції            Первинний документ           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                            Кредит

1. Відображено надлишки матеріалів, виявлені при ін-вентаризації     Акт інвентариза-ції   201 «Сировина й ма-теріали»    719 «Інші доходи від операційної діяльно-сті»

2. Закрито рахунки напри-кінці звітного періоду Бухгалтерська довідка          719 «Інші доходи від операційної діяльно-сті»    791 «Фінансовий ре-зультат основної ді-яльності»

Нестачі, виявлені в ході інвентаризації, відображаються в бухгалтерському об-ліку відповідно до п. 27 П(С)БО 9 «Запаси». Відповідно до цього пункту вартість по-вністю втрачених (зіпсованих або відсутніх) запасів списується на витрати звітного періоду. При цьому суми виявлених нестач і втрат від псування цінностей до при-йняття рішень за конкретними винними особами відображаються в забалансовому обліку. Із цією метою використовується субрахунок 072 «Невідшкодовані нестачі й втрати від псування цінностей» забалансового рахунка 07 «Списані активи» Плану рахунків. При цьому в обліку буде здійснено записи, наведені в табл. 5.17.

Таблиця 5.17

Відображення операцій в обліку

 

Зміст операції            Первинний документ           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                           Кредит

1.   Відображено   нестачу матеріалів         Акт інвентаризації    947 «Нестачі й втрати від псування ціннос-тей»            201 «Сировина й ма-теріали»

2. Відображено суму не-стачі до з’ясування винної особи         Акт інвентаризації    072 «Невідшкодовані нестачі й втрати від псування цінностей» —

3.  Відображено  закриття рахунків наприкінці звіт-ного періоду          Бухгалтерська до-відка         791 «Фінансовий ре-зультат основної ді-яльності»     947 «Нестачі й втра-ти від псування цін-ностей»

Аналітичний облік на забалансовому рахунку ведеться по кожному списаному активу.

У випадку встановлення осіб, винних у псуванні або недостачі, їм пред’являється позов на відшкодування суми втрат.

Розмір збитку від нестачі, що підлягає стягненню з винної особи, розрахову-ється відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі,

Розділ 5. Облік виробничих запасів

знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою КМУ від 22.01.1996 р. за № 116. Вказаним Порядком встановлено механізм визначення збит-ків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, крім ко-штовного каміння та валютних цінностей.

Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цін-ностей визначається за балансовою вартістю цих цінностей (за вирахуванням амор-тизаційних відрахувань), але не нижче від 50 відсотків балансової вартості на момент встановлення такого факту з урахуванням індексів інфляції, які щомісячно визначає Міністерство статистики, відповідного розміру податку на додану вартість і розміру акцизного збору для підакцизних товарів за формулою

Р = \(Б — Л)х /    + ПДВ + A ,1х 2,  (5.6)

де  Р — розмір збитків, (грн),

Бд — балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання, нестачі, зни-щення (псування) матеріальних цінностей, грн;

A — амортизаційні відрахування грн;

/ . — загальний індекс інфляції;

ПДВ — розмір податку на додану вартість, грн;

A , — розмір акцизного збору грн.

30.

Сума, що підлягає відшкодуванню винною особою, зараховується до складу дебі-торської заборгованості і включається до складу доходів звітного періоду.

Сума відшкодування, що надійшла від винної особи, відображається за дебетом рахунків обліку грошових коштів, при погашенні шляхом внесення її в касу підпри-ємства або за дебетом рахунків з оплати праці, при погашенні шляхом утримання з її заробітку, з одночасним списанням раніше відображеної суми дебіторської заборго-ваності.

Далі частина суми, що надійшла від винної особи, у розмірі виявленої нестачі списується на фінансовий результат підприємства, а частина, що залишилася, під-лягає перерахуванню до бюджету.

Після встановлення конкретних винних осіб сума нестачі списується із забалан-сового рахунка. При цьому в обліку мають місце записи (табл. 5.18).

Таблиця 5.18

Відображення операцій в обліку

 

Зміст операції            Первинний документ           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                              Кредит

1. Відображено суму, що підлягає відшко-дуванню винною осо-бою   Акт інвентаризації    375   «Розрахунки   по відшкодуванню  нане-сених збитків»   716 «Відшкодування раніше списаних ак-тів»

2.    Утримано    суму збит ку   із   заробітку працівника  Акт інвентаризації Бухгалтерська     до-відка        661   «Розрахунки   по оплаті праці»       375 «Розрахунки по відшкодуванню нане-сених збитків»

3. Списано суму не-стачі     Бухгалтерська     до-відка                 072 «Невідшкодовані нестачі й втрати від псування цінностей»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 5.18

4. Відображено суму, що підлягає перераху-ванню до бюджету            Акт інвентаризації Бухгалтерська     до-відка    716 «Відшкодування ра ніше списаних актів»       641 «Розрахунки за податками»

5. Сума нестачі, пере-рахована до бюджету         Платіжне доручення 641   «Розрахунки   за податками»  31 «Рахунки в банках»

6.  Відображено  зак-риття   рахунків   на-прикінці звітного пе-ріоду   Бухгалтерська     до-відка     716    «Відшкодування раніше   списаних   ак-тів»          791 «Фінансовий ре-зультат   основної   ді-яльності»

Відповідно з чинним законодавством, незалежно від того, встановлено чи не вста-новлено винну особу, вартість відсутніх запасів списується на витрати звітного пе-ріоду.

В обліку підприємства сума нестачі, по якій винна особа не встановлена, відобра-зиться, як показано в табл. 5.19.

Таблиця 5.19

Відображення операцій в обліку

 

Зміст операції            Первинний документ           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                           Кредит

1. Відновлено суму ПДВ, яка приходиться на суму нестачі        Акт інвентаризації Бухгалтерська    до-відка            641 «Розрахунки за податками»      644 «Податковий кре-дит»

2.  Включено  до  складу витрат  звітного  періоду суму ПДВ    Бухгалтерська    до-відка      947 «Нестачі і втра-ти від псування цін-ностей»           644 «Податковий кре-дит»

3. Відображена сума не-стачі          Акт інвентаризації    947 «Нестачі і втра-ти від псування цін-ностей»  20 «Виробничі запа-си»

4. Відображено закриття рахунків у кінці звітного періоду          Бухгалтерська    до-відка      791     «Фінансовий результат  основної діяльності»      947 «Нестачі і втрати від псування ціннос-тей»

До складу витрат звітного періоду з аналогічним відображенням у бухгалтерсько-му обліку включається вартість зіпсованих запасів, а також тих запасів, які втратили первісні якості та очікувані вигоди і списуються з балансу.

Малоцінні та швидкозношувані предмети інвентаризуються за місцями їхньої зберігання або знаходження та особами, які несуть матеріальну відповідальність за їхнє збереження. У ході проведення інвентаризації встановлюється правильність від-несення господарських засобів до групи МШП.

При проведенні інвентаризації комісія з’ясовує:

—        чи закріплені за матеріально відповідальними особами малоцінні і швидкозно-шувані предмети, які перебувають на складі та в експлуатації;

—        чи проведено маркування МШП;

—        яким чином організовано облік МШП у місцях їхнього використання.

Розділ 5. Облік виробничих запасів

До інвентаризаційного опису МШП заносяться за найменуванням відповідно до номенклатури за первісною вартістю.

Можливе складання групових описів на МШП (які видані в індивідуальне корис-тування) із зазначенням осіб, яким видані такі предмети. При цьому обов’язковою умовою є ведення особистих карток таких предметів та наявність підпису особи, що отримала МШП, у інвентаризаційному описі.

На МШП, які стали непридатними, але ще не списані з балансу, складається акт із зазначенням терміну експлуатації, причин непридатності та шляхів можливого ви-користання цих предметів у господарських цілях. Такі МШП в інвентаризаційному описі не відображаються.

 

 

29