Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 5.8.2. Облік товарів за цінами продажу - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->5.8.2. Облік товарів за цінами продажу

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.8.2. Облік товарів за цінами продажу

 

У разі використання методу обліку товарів за цінами продажу товари відобра-жаються в обліку за вартістю їхнього продажу, тобто за тією вартістю, за якою вони будуть реалізовані покупцям. При цьому підприємство оприбутковує товар, що на-дійшов, за первісною (купівельною) вартістю, після чого відображає суму торговель-ної націнки.

Торговельна націнка — це різниця між продажною й покупною вартістю товарів.

Реалізація товарів покупцям регламентується П(С)БО як вибуття товарів, отже, виникає необхідність визначити собівартість товарів, що вибувають.

П(С)БО 9 «Запаси» передбачено методи списання вартості запасів, що вибува-ють, одним із яких є метод ціни продажу. Його застосовують підприємства, які мають значну й змінну номенклатуру товарів із майже однаковим рівнем торговельної на-цінки. Метод ґрунтується на розрахунку підприємствами роздрібної торгівлі серед-нього відсотка торговельних націнок.

Середній відсоток торговельних націнок визначається діленням суми залишку торговельних націнок на початок звітного місяця й торговельних націнок, нарахова-них на отримані у звітному місяці товари, на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця й продажної (роздрібної) вартості отри-маних у звітному місяці товарів.

Розділ 5. Облік виробничих запасів

За середнім відсотком і продажною вартістю реалізованих протягом звітного мі-сяця товарів розраховується сума торговельної націнки, що відноситься на реалізовані товари. Після цього собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націн-ки, що відноситься до них.

З використанням формул порядок визначення собівартості реалізованих товарів методом ціни продажу виглядає так:

1          ТП +ТН

) Середній відсоток =      п        ох 100 ;      (5.3)

Тп+То

2)         ТН     =Середній відсотокхТ     ;      (5.4)

3)         Собівартістьреал=Треал-ТНреал.   (5.5)

де ТН — залишок торговельних націнок на початок звітного місяця (Кт 285 «Торго-вельна націнка» на початок місяця);

ТН — сума торговельних націнок, що нарахована на товари, отримані у звітному місяці (кредитовий оборот по рахунку 285 «Торгова націнка»);

Т — продажна вартість залишку товарів на початок звітного місяця (Дт 282 «То-вари в торгівлі» на початок місяця);

Т — продажна вартість отриманих в звітному місяці товарів (дебетовий оборот по рахунку 282 «Товари в торгівлі»);

Т     — продажна вартість реалізованих товарів.

ТН     — сума торговельних націнок, що відноситься на реалізовані товари.

Не включаються до складу собівартості реалізованих товарів адміністративні ви-трати, витрати на збут та інші операційні витрати. Такі витрати враховуються про-тягом звітного періоду на окремих рахунках:

92        «Адміністративні витрати»;

93        «Витрати на збут»;

94        «Інші витрати операційної діяльності».

Суми торговельних націнок, згідно з П(С)БО, враховуються на рахунку 28 «То-вари» субрахунок 285 «Торгова націнка». Цей субрахунок є регулюючим субрахун-ком рахунку 28 «Товари». За кредитом субрахунка відображається збільшення суми торговельної націнки, а за дебетом — зменшення (списання). Визначена розрахун-ковим шляхом величина торговельних націнок, що приходяться на реалізовані про-тягом звітного місяця товари, списується із субрахунка 285. При цьому виконується така проводка: Дт 285 «Торгова націнка» — Кт 282 «Товари в торгівлі».

Облік фінансових результатів реалізації товарів ведеться на субрахунку 791 «Ре-зультат основної діяльності» рахунку 79 «Фінансові результати».

У дебет цього субрахунку списуються:

—        фактична собівартість реалізованих товарів (без торговельних націнок);

—        адміністративні витрати;

—        витрати на збут;

—        інші операційні витрати.

За кредитом субрахунка 791 «Результат основної діяльності» відображаються доходи від реалізації й інші операційні доходи.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Порядок відображення реалізації товарів, облік яких ведеться в продажних цінах, представлено в табл. 5.15.

Таблиця 5.15

Кореспонденція рахунків по операціях реалізації товарів

 

Зміст операції            Первинний документ           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                             Кредит

1. Оприбутковано товари    Прибуткова   нак-ладна       282 «Товари в торгів-лі»      63 «Розрахунки з по-стачальниками й під-рядниками»

2. Відображено суму ПДВ   

            644 «Податковий кре-дит»  63 «Розрахунки з по-стачальниками й під-рядниками»

3. Відображено податковий кредит з ПДВ            Податкова      нак-ладна      641   «Розрахунки   за податками»            644 «Податковий кре-дит»

4. Сплачено рахунок по-стачальника        Платіжне доручен-ня           63 «Розрахунки з по-стачальниками й під-рядниками»         31 «Рахунки в банку»

5.    Відображено    торго-вельну націнку на товар, що надійшов          Бухгалтерський розрахунок 282 «Товари в торгів-лі»     285 «Торгова націнка»

6. Реалізовано товари за готівку     Товарний звіт            30 «Каса»       702 «Дохід від реалі-зації товарів»

7. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ       Касові чеки    702 «Дохід від реалі-зації товарів»  641 «Розрахунки за податками»

8.  Списано  собівартість реалізованих товарів    Бухгалтерська до-відка         902 «Собівартість ре-алізованих товарів»          282 «Товари в торгів-лі»

9. Списано суму торго-вельної націнки    Бухгалтерська до-відка         285 «Торгова націн-ка»        282 «Товари в торгів-лі»

10. Відображено закриття рахунків по закінченню звітного періоду      Бухгалтерська до-відка         791 «Результат осно-вної діяльності» 702 «Дохід від реалі-зації товарів»     791 «Результат основної діяльності» 902 «Собівартість ре-алізованих товарів»

 

 

27