Главная->Фінанси->Содержание->5.8.1. Облік товарів за цінами придбання

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.8.1. Облік товарів за цінами придбання

 

Облік товарів за цінами придбання ґрунтується на тому, що товари оприбуткову-ються й обліковуються на рахунках бухгалтерського обліку в цінах придбання.

Приклад 5.5. У звітному періоді підприємство придбало товар на суму 1800 грн (у тому числі ПДВ — 300 грн) і реалізувало товарів покупцям на суму 900 грн (у тому числі ПДВ — 150 грн). Облікова вартість реалізованого товару становила 600 грн.

В обліку підприємства при цьому будуть здійснені записи (табл. 5.14).

Таблиця 5.14

Відображення операцій в обліку

 

Зміст операції            Первинний документ           Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет                       Кредит 

 

1. Оприбутковано то-вари  Прибуткова наклад-на         281 «Товари на складі»        63 «Розрахунки з постачальниками й підрядниками»           1500

2. Відображено суму ПДВ    Прибуткова наклад-на         644 «Податковий кредит»    63 «Розрахунки з постачальниками й підрядниками»           300

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 5.14

3. Відображено подат-ковий кредит з ПДВ          Податкова накладна 641 «Розрахунки за податками»      644 «Податковий кредит»           300

4. Сплачено рахунок постачальника          Рахунок-фактура, Платіжне доручення      63 «Розрахунки з постачальниками й підрядниками»           31 «Рахунки в бан-ку»          1800

5. Відвантажено товар         Видаткова накладна 36 «Розрахунки з покупцями  й   за-мовниками» 702 «Дохід від реа-лізації товарів»          900

6. Відображено суму ПДВ    Податкова накладна 702 «Дохід від реа-лізації товарів»  643 «Податкові зо-бов’язання»   150

7. Нараховано подат-кові   зобов’язання   з ПДВ             643 «Податкові зо-бов’язання»       641 «Розрахунки за податками»    150

8.  Списано  облікову вартість товарів       Видаткова накладна 902 «Собівартість реалізованих    то-варів»            281 «Товари на складі»        600

9. Надійшла оплата за товар            Платіжне доручення 31 «Рахунки в бан-ках»        36 «Розрахунки з покупцями й за-мовниками»          900

10.   Відображено   за-криття   рахунків   по закінченню    звітного періоду     Бухгалтерська     до-відка     702 «Дохід від реа-лізації товарів» 791 «Результат ос-новної діяльності»     791 «Результат ос-новної діяльності» 902 «Собівартість реалізованих товарів»          750 600

 

 

26