Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 5.7. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->5.7. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.7. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)

 

До МШП відносяться малоцінні й швидкозношувані предмети строком вико-ристання не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він пере-вищує один рік. Вартісного критерію для МШП національними стандартами обліку не встановлено, але передбачено обмеження щодо строку служби МШП. Підпри-ємство самостійно повинно розподілити наявні на його балансі МШП на дві групи (рис. 5.2).

МШП

 

МШП в необоротных активах

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

 

МШП в запасах

Рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

 

Рис. 5.2. Види МШП

Перша група — це МШП, термін корисного використання яких менший ніж один рік (операційного циклу). Такі МШП входять до складу запасів підприємства, облі-ковуються на рахунку 22 «Малоцінні й швидкозношувані предмети» і відображають-ся в другому розділі активу Балансу в складі виробничих запасів (рядок 100 Балансу «Виробничі запаси»).

Друга група — це МШП, термін корисного використання яких перевищує один рік (операційний цикл). Такі матеріальні цінності підлягають включенню до складу необоротних активів підприємства, обліковуються на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» і відображаються в першому розділі активу Балансу у складі необоротних активів.

До МШП, що враховують у складі запасів підприємства, належать предмети, тер-мін використання яких не перевищує один рік (операційний цикл), зокрема інстру-менти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

Відповідно до Плану рахунків № 291, облік МШП ведеться на рахунку 22 «Ма-лоцінні й швидкозношувані предмети». Субрахунки до цього рахунка підприємство відкриває самостійно залежно від видів МШП.

Документування операцій з МШП

У процесі документування господарських операцій з МШП використовують пер-винні документи (табл. 5.11).

Відповідно до П(С)БО, при передачі МШП зі складу в експлуатацію знос не на-раховується, а вартість МШП виключається зі складу активів підприємства (тобто списується з рахунка 22) і відноситься на витрати звітного періоду. Протягом тер-міну фактичного використання повинен бути організований оперативний кіль-кісний облік МШП на місцях їхньої експлуатації й за відповідними матеріально-відповідальними особами.

Розділ 5. Облік виробничих запасів

Таблиця 5.11

Первинні документи

Типова форма           Назва  Призначення

МШ-1 Відомість на поповне-ння   (вилучення)   по-стійного запасу інстру-ментів (пристроїв)            Використовується для обліку зміни запасу ін-струментів (пристроїв) у роздавальних коморах на підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного оборотного (обмінно-го) фонду. На підставі даних відомості вносять-ся зміни до картки складського обліку матеріалів інструментально-роздавальної комори

МШ-2 Картка обліку МШП Використовується для обліку предметів, виданих під розписку робітнику чи бригадиру з роздаваль-ної комори цеху для тривалого використання

МШ-3 Замовлення на ремонт або заточування інстру-ментів (пристроїв)       Використовується для обліку інструментів (при-строїв), переданих на заточування або ремонт, що проводиться у централізованому порядку

МШ-4 Акт вибуття МШП    Використовується для оформлення псування та витрат інструментів (пристроїв) та інших МШП

МШ-5 Акт   на   списання   ін-струментів (пристроїв) та їх обмін на придатні            Використовується для оформлення списання інстру-ментів (пристроїв), що стали непридатними, та обмі-ну їх на придатні на тих підприємствах, де облік про-водиться за методом обмінного (оборотного) фонду

МШ-6 Особова картка обліку спецодягу,   спецвзуття та запобіжних пристро-їв       Використовується для обліку спецодягу, спецвзут-тя та запобіжних пристроїв, які видаються робітни-кам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами. Ведеться в одному при-мірнику і зберігається в цеху (дільниці)

МШ-7 Відомість обліку видачі (повернення) спецодя-гу, спецвзуття та запо-біжних пристроїв            Використовується для обліку видачі спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв робітникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами

МШ-8 Акт на списання МШП        Використовується для оформлення списання мо-рально застарілих, зношених і непридатних для по-дальшого використання інструментів (пристроїв), спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв піс-ля закінчення строку використання, інших МШП і здавання їх до комори для утилю

Приклад 5.3. Підприємством у звітному періоді придбано МШП на суму 180 грн (у тому числі ПДВ — 30 грн). Частину МШП на суму 60 грн передана в експлуатацію.

Ці операції будуть відображені у реєстрах бухгалтерського обліку (табл. 5.12).

Таблиця 5.12

Відображення операцій в обліку

 

Зміст операції            Первинний документ           Кореспонденція рахунків     Сума,

 

           

            Дебет  Кредит                грн

1. Оприбутковані МШП       Прибуткова нак-ладна         22 «Малоцінні й

швидкозношувані

предмети»      63 «Розрахунки з постачальниками й підрядниками»     150

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 5.12

2. Відображено суму ПДВ    Прибуткова нак-ладна         644 «Податковий кредит»    63 «Розрахунки з постачальниками й підрядниками»           30

3. Відображено податковий кредит з ПДВ            Податкова нак-ладна           641 «Розрахунки за податками»            644 «Податковий кредит»    30

4. Сплачено рахунок постачальника          Платіжне доручен-ня           63 «Розрахунки з постачальниками й підрядниками»          31 «Рахунки в бан-ку»          180

5. Передані МШП в експлуатацію  Лімітно-забірна карта, акт-вимога  23 «Виробництво»    22 «Малоцінні й

швидкозношувані

предмети»      60

У випадку повернення придатних для подальшого використання МШП на склад їх оприбутковують за дебетом рахунка 22 «Малоцінні й швидкозношувані предмети» і кредитом рахунка 71 «Інший операційний дохід».

Приклад 5.4. Протягом звітного періоду МШП первісною вартістю 80 грн передані зі скла-ду в експлуатацію. Через деякий час частина МШП на суму 40 грн повернута на склад підпри-ємства.

В обліку підприємства ці операції будуть відображені так, як показано в табл. 5.13.

Таблиця 5.13

Відображення операцій в обліку

 

Зміст операції            Первинний документ           Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет                        Кредит

 

1. Передані МШП в експлуатацію  Лімітно-забірна карта, вимога         23 «Виробництво»    22 «Малоцінні й

швидкозношувані

предмети»      80

2. Повернуті МШП із експлуатації на склад           Накладна на внут-рішнє переміщення       22 «Малоцінні й

швидкозношувані

предмети»      71 «Інший опера-ційний дохід»      40

МШП, термін корисного використання яких більший ніж один рік або один опе-раційний цикл, зараховуються до складу необоротних матеріальних активів підпри-ємства. Порядок обліку таких активів регламентується П(С)БО 7 «Основні засоби».

 

 

24