Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 5.6.4.2. Обмін неподібними активами - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->5.6.4.2. Обмін неподібними активами

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.6.4.2. Обмін неподібними активами

 

У випадку обміну неподібними запасами в бухгалтерському обліку підприємства необхідно відобразити дохід (виторг) від реалізації.

Згідно з п. 23 П(С)БО 15 «Дохід», сума доходу за бартерним контрактом визнача-ється за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, отриманих або які підлягають отриманню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переда-них або отриманих коштів та/або їхніх еквівалентів.

Якщо справедливу вартість активів, отриманих або тих, які підлягають отриман-ню за бартером, достовірно визначити неможливо, то дохід визнається за справедли-вою вартістю активів (крім грошових коштів та їхніх еквівалентів), переданих за цим бартерним контрактом.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Приклад 5.2. Підприємство А здійснює обмін дизельного палива первісною вартістю 500 грн (справедлива вартість — 550 грн) на будівельні матеріали (первісна вартість — 600 грн, справедлива вартість — 550 грн) з підприємством Б. Договірна вартість прийнята на рівні спра-ведливої вартості й становить 550 грн ( ПДВ 110 грн; разом — 660 грн).

Визначення первісної вартості запасів, отриманих в результаті операцій обміну, і розмір доходу в кожної із сторін подано в табл. 5.9.

Таблиця 5.9

Визначення показників

Показник        Підприємство А        Підприємство Б

 

Первісна    вартість    запасів, отриманих в результаті опе-рацій обміну          550 грн (справедлива вартість отриманих будматеріалів)    550 грн (справедлива вартість отриманого палива)

Дохід   550 грн (справедлива вартість отриманих будматеріалів)          550 грн (справедлива вартість отриманого палива)

В обліку сторін операції з обміну неподібними активами відобразяться так, як показано в табл. 5.10.

Таблиця 5.10

Відображення у бухгалтерському обліку обмінних операцій

 

Зміст операції            Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

            Дебет                                    Кредит           

 

У підприємства «А»

1. Відвантажено паливо      36 «Розрахунки з покуп-цями і замовниками»      712 «Дохід від реалізації інших оборотних акти-вів» 660

2. Відображено суму ПДВ    712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»         643 «Податкові зобов’я-зання  110

3. Відображено податкові зо-бов’язання з ПДВ   643 «Податкові зобов’я-зання»       641 «Розрахунки за по-датками»        110

4. Списано первісну вартість палива         943 «Собівартість реалі-зованих виробничих за-пасів»  203 «Паливо»       500

5. Оприбутковано будівельні матеріали    205 «Будівельні матеріа-ли»            63 «Розрахунки з поста-чальниками й підрядни-ками»        550

6. Відображено суму ПДВ    644 «Податковий кредит»    63 «Розрахунки з поста-чальниками й підрядни-ками»            110

7. Відображено податковий кредит з ПДВ            641 «Розрахунки за по-датками»    644 «Податковий кредит»            110

8. Проведено залік заборгова-ності            63 «Розрахунки з поста-чальниками й підрядни-ками»  36 «Розрахунки з покуп-цями і замовниками»           660

Розділ 5. Облік виробничих запасів

Продовження табл. 5.10

9. Відображено закриття ра-хунків   наприкінці   звітного періоду        712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» 791 «Результат основної діяльності»           791 «Результат основної діяльності»

943 «Собівартість реалі-зованих виробничих за-пасів»  550 500

У підприємства «Б»

 

1. Оприбутковано паливо   203 «Паливо»            63 «Розрахунки з поста-чальниками й підрядни-ками»  550

2. Відображено  податковий кредит з ПДВ           644 «Податковий кредит»    63 «Розрахунки з поста-чальниками й підрядни-ками»        110

3. Відображено податкові зо-бов’язання з ПДВ   643 «Податкові зобов’я-зання»       641 «Розрахунки за по-датками»        110

4. Відображено відвантажен-ня будматеріалів     36 «Розрахунки з покуп-цями і замовниками»      712 «Дохід від реалізації інших оборотних акти-вів»   660

5. Відображено суму подат-кових зобов’язань з ПДВ     712 «Дохід від реалізації інших   оборотних   акти-вів»            643 «Податкові зобов’я-зання»       110

6. Відображено  податковий кредит з ПДВ           641 «Розрахунки за по-датками»    644 «Податковий кредит»            110

7. Списано первісну вартість відвантажених будматеріалів       943 «Собівартість реалі-зованих  виробничих за-пасів»         205 «Будівельні матеріа-ли»            600

8. Проведено залік заборгова-ності            63 «Розрахунки з поста-чальниками й підрядни-ками»  36 «Розрахунки з покуп-цями і замовниками»           660

9. Відображено закриття ра-хунків   наприкінці   звітного періоду        712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» 791 «Результат основної діяльності»           791 «Результат основної діяльності»

943 «Собівартість реалі-зованих виробничих за-пасів»  550 600

Якщо проводиться обмін неподібними активами, справедливі вартості яких різні, то має місце доплата коштами. При цьому підприємство, що передає активи з мен-шою справедливою вартістю, доплачує підприємству, від якого одержує активи з більшою справедливою вартістю, суму різниці між справедливими вартостями об-мінюваних активів.

Первісною вартістю активів, отриманих в обмін на неподібні активи, є справед-лива вартість отриманих запасів. При цьому сума доходу в бухгалтерському обліку визначається, виходячи зі справедливої вартості отриманих або тих, які підлягають отриманню, запасів, зменшеної (збільшеної) відповідно на суму переданих (отрима-них) грошових коштів.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

 

 

23