Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 5.6.3. Продаж запасів - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->5.6.3. Продаж запасів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.6.3. Продаж запасів

 

Відповідно до П(С)БО 15 «Доходи» методика визначення фінансового результа-ту від реалізації така. За кредитом рахунків обліку доходів відображається сума до-ходів від реалізації, отриманих підприємством (з урахуванням сум податку на додану вартість). Дохід у бухгалтерському обліку виникає в момент відвантаження ТМЦ (метод нарахувань). Згідно П(С)БО 15 «Дохід», не визнається доходом сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, які підлягають перерахуванню в бюджет і позабюджетні фонди. Тому сума ПДВ, нарахована під час реалізації, повинна бути виключена з доходу підприємства. Нарахована сума ПДВ відображається за дебетом дохідного рахунка й кредиту рахунку обліку розрахунків з бюджетом за податками. Різниця між кредитовим і дебетовим оборотами дохідного рахунка являє собою суму чистого доходу, тобто доходу, який належить підприєм-ству. Щомісяця сума чистого доходу списується з дохідного рахунку в кредит рахун-ка фінансових результатів.

Одним із п’яти методів оцінки вибуття запасів визначається собівартість реаліза-ції запасів, за якою запаси списуються на рахунки обліку витрат. До собівартості ре-алізації не включаються адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Облік таких витрат ведеться відокремлено на окремих витратних рахунках. По закінченню місяця суми витрат, враховані на відповідних витратних рахунках, списуються із цих рахунків на рахунки обліку фінансових результатів.

За кредитом рахунків обліку фінансових результатів відображаються суми в по-рядку закриття рахунків обліку доходів, а за дебетом — суми в порядку закриття ра-хунків обліку витрат. Сальдо рахунків обліку фінансових результатів під час їхнього закриття показують фінансові результати від реалізації й списуються на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Операції обліку показано в табл. 5.7.

Таблиця 5.7

Відображення операцій в обліку

 

Зміст   Кореспонденція рахунків

операції          Дебет                                              Кредит

Оплата після відвантаження

1. Відображено реалізацію матеріалів        36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»       712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

2. Відображено суму ПДВ    712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»         643 «Податкові зобов’язання»

3. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ       643 «Податкові зобов’язання»         641 «Розрахунки по податках»

4. Списано облікову вар-тість матеріалів  943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»     201 «Сировина й матеріали»

5. Надійшла оплата за від-вантажені матеріали    31 «Рахунки в банках»          36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

6. Відображено закриття рахунків наприкінці звіт-ного періоду 791 «Результат основної діяль-ності»

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»         943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» 791 «Результат основної діяль-ності»

Розділ 5. Облік виробничих запасів

Продовження табл. 5.7

Передоплата

1. Отримано передоплату   31 «Рахунки в банках»          681 «Розрахунки за авансами отриманими»

2. Відображено суму по-даткового кредиту по ПДВ        643 «Податкові зобов’язання»         641 «Розрахунки по податках»

3. Відвантажено матеріали  36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»       712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

4. Списано облікову вар-тість матеріалів  943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»     201 «Сировина й матеріали»

5. Списано суму ПДВ          712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»         643 «Податкові зобов’язання»

6. Проведено залік забор-гованості            681 «Розрахунки за авансами отриманими»         36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

7. Відображено закриття рахунків наприкінці звіт-ного періоду 791 «Результат основної діяль-ності»

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»         943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» 791 «Результат основної діяль-ності»

 

 

20