Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 5.6.2. Відпуск запасів у виробництво - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->5.6.2. Відпуск запасів у виробництво

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.6.2. Відпуск запасів у виробництво

 

Вартість відпущених у виробництво запасів включається до витрат звітного пері-оду. Для узагальнення інформації про витрати підприємства застосовуються рахун-ки класу 8 «Витрати за елементами» та класу 9 «Витрати діяльності».

Рахунки класу 8 призначені для обліку витрат за елементами. На рахунках класу 9 збирається інформація про витрати усіх видів діяльності. Усі підприємства, крім суб’єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, ведуть рахунки класу 9 з відкриттям за власною ініціативою рахунків класу 8.

Малі підприємства та інші організації можуть вести бухгалтерський облік або тільки з використанням рахунків класу 8, або з використанням рахунків класу 8 і 9. При цьому ведення рахунків класу 8 для суб’єктів малого підприємництва, на відміну від інших суб’єктів господарювання, обов’язкові.

Вартість запасів, відпущених у виробництво, включається до складу матеріальних витрат підприємства, для узагальнення інформації про які призначений рахунок 80 «Матеріальні витрати». За дебетом цього рахунка відображаються суми визнаних ма-теріальних витрат, які одразу ж списуються з цього рахунка за напрямом витрат, а саме:

— в дебет рахунка 23 «Вробництво» — на суму прямих матеріальних витрат, які включаються у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг), а також вит-рат допоміжних (підсобних) виробництв;

Розділ 5. Облік виробничих запасів

—        в дебет рахунків класу 9 — на суму матеріальних витрат, які належать до ви-робничих накладних витрат, адміністративних витрат та витрат на збут;

—        в дебет рахунка 79 «Фінансові результати», якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунки класу 8 накопичують інформацію про елементи операційних витрат і за своєю сутністю є транзитними, тому записи за дебетом і кредитом таких рахунків здійснюються одночасно.

У табл. 5.6 наведено кореспонденцію рахунків за операціями відпуску запасів у виробництво як для підприємств, які використовують рахунки класу 8, так і для під-приємств, які використовують тільки рахунки класу 9.

Таблиця 5.6

Відображення операцій в обліку

 

Зміст операції            Кореспонденція рахунків

 

            Без використання рахунків класу 8 З використанням рахунків класу 8

 

            дебет                      кредит    дебет                       кредит

Відпущено виробничі запаси для власних потреб підприємства:

Виробництва продукції        23 «Виробницт-во»  20 «Виробничі запаси»        80 «Матеріальні витрати» 23 «Виробни-цтво»       20 «Виробничі

запаси»

80 «Матеріальні

витрати»

Капітального будівництва   15 «Капітальні інвестиції»    20 «Виробничі запаси»        80 «Матеріальні

витрати»

15 «Капітальні

інвестиції»      20 «Виробничі

запаси»

80 «Матеріальні

витрати»

Виправлення браку  24 «Брак у ви-робництві»    20 «Виробничі запаси»        80 «Матеріальні витрати» 24 «Брак у ви-робництві»         20 «Виробничі

запаси»

80 «Матеріальні

витрати»

Загально-виробничих потреб         91 «Загальнови-робничі витрати»  20 «Виробничі запаси»        80 «Матеріальні витрати» 91 «Загальнови-робничі витрати»         20 «Виробничі

запаси»

80 «Матеріальні

витрати»

Загальногос-подарських потреб     92 «Адміністра-тивні витрати»       20 «Виробничі запаси»        80 «Матеріальні витрати» 92 «Адміністра-тивні витрати»   20 «Виробничі

запаси»

80 «Матеріальні

витрати»

Забезпечення збуту про-дукції        93 «Витрати на збут»           20 «Виробничі запаси»        80 «Матеріальні

витрати»

93 «Витрати на

збут»   20 «Виробничі

запаси»

80 «Матеріальні

витрати»

Утриман-ня об’єктів житлово-комунального й соціально-культурного призначення           949 «Інші витра-ти операційної діяльності»        20 «Виробничі запаси»        80 «Матеріальні витрати» 949 «Інші витра-ти операційної діяльності»        20 «Виробничі

запаси»

80 «Матеріальні

витрати»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

 

 

19