Главная->Фінанси->Содержание->5.5.1. Уцінювання запасів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.5.1. Уцінювання запасів

 

Згідно з П(С)БО 9 «Запаси», запаси переоцінюються тільки в тому випадку, коли вони втратили первісно очікувану економічну вигоду (застаріли, зіпсувалися або на дату складання балансу їхня ціна знизилася). При цьому первісна вартість знижуєть-

Розділ 5. Облік виробничих запасів

ся до чистої вартості реалізації, в результаті чого запаси відображаються у звітності достовірно за найменшою вартістю.

Запаси на підприємствах уцінюються за рішенням керівника у випадках, якщо:

—        продукція не має збуту в період більше трьох місяців і не користується попи-том у споживачів;

—        товари і продукція втратили свої первісні якості;

—        надлишкові запаси не використовуються для виробництва продукції більше ніж три місяці;

Не підлягають уцінюванню товари, продукція та надлишкові ТМЦ із запасів ТМЦ, які:

—        оформлені в заставу;

—        перебувають у резерві;

—        знаходяться на відповідальному зберіганні.

У бухгалтерському обліку суму уцінки списують на витрати звітного періоду.

 

 

15