Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 5.4.5. Отримання запасів в результаті операцій обміну - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->5.4.5. Отримання запасів в результаті операцій обміну

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

5.4.5. Отримання запасів в результаті операцій обміну

 

Первісна вартість запасів, отриманих у результаті операцій обміну, залежить від того, обмін подібними чи неподібними активами мав місце.

Розділ 5. Облік виробничих запасів

Первісною вартістю запасів, придбаних в результаті обміну на подібні запаси, є балансова вартість переданих запасів. При цьому якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їхня справедлива вартість. Тоді різниця між балансовою та справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду.

Первісною вартістю запасів, придбаних в обмін на неподібні запаси, є справедли-ва вартість отриманих запасів.

У практичній діяльності підприємства господарські операції з надходження ви-робничих запасів оформлюються бухгалтерськими записами (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

Кореспонденція рахунків з обліку надходження запасів

 

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

1 2

3

4 5 6 7 8 9       Переведено виробничі запаси з однієї категорії до іншої 20 «Виробничі за-паси»       20 «Виробничі за-паси»

 

            Оприбутковано виробничі запаси, повернуті з виробництва або виготовлені власними силами   20 «Виробничі за-паси»            23 «Виробницт во»

 

            Зменшено суму браку на вартість відходів від бракованої продукції, яку переведено до складу виробничих запасів  20 «Виробничі за-паси»       24 «Брак у вироб-ництві»

 

            Переведено до складу запасів активи, що були придбані як товар для продажу         20 «Виробничі за-паси»  28 «Товари»

 

            Оприбутковано за справедливою вартістю за-паси, одержані в результаті обміну на неподібні активи            20 «Виробничі запаси»        36 «Розрахунки з покупцями і за-мовниками»

 

            Відображено надходження виробничих запасів у рахунок погашення дебіторської заборгова-ності            20 «Виробничі за-паси»       37 «Розрахунки з різними дебітора-ми»

 

            Оприбутковано запаси, придбані підзвітною особою     20 «Виробничі за-паси»       372 «Розрахунки з підзвітними осо-бами»

 

            Оприбутковано виробничі запаси як внесок до статутного капіталу    20 «Виробничі за-паси»       40 «Статутний ка-пітал», 46 «Нео-плачений капітал»

 

            Відображено формування пайового капіталу, передбаченого установчими документами, за рахунок внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підпри-ємства,    житлово-будівельного    кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств у ви-гляді виробничих запасів          20 «Виробничі за-паси»            41 «Пайовий капі-тал»

10

Проведено дооцінювання запасів

20 «Виробничі за- 423 «Дооцінка ак-

паси»  тивів»

 

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 5.3

 

11 12 13

14 15 16 17 18           Відображено надходження виробничих запасів, отриманих як цільове фінансування            20 «Виробничі за-паси»       48 «Цільове фінан-сування і цільові надходження»

 

            Віднесено до первісної вартості придбаних ви-робничих запасів суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству      20 «Виробничі за-паси»       64 «Розрахунки за податками й пла-тежами»

 

            Оприбутковано безоплатно одержані виробни-чі запаси          20 «Виробничі за-паси»       718 «Дохід від безоплатно одер-жаних оборотних активів»

 

            Оприбутковано надлишки запасів, виявлених в результаті інвентаризації      20 «Виробничі за-паси»            719 «Інші доходи від операційної ді-яльності»

 

            Одержано запаси в результаті обміну на непо-дібні активи       20 «Виробничі за-паси»       742 «Дохід від реалізації необо-ротних активів»

 

            Оприбутковано запаси, що надійшли безоплат-но          20 «Виробничі за-паси»       745 «Дохід від безоплатно одер-жаних активів»

 

            Оприбутковано виробничі запаси, одержані внаслідок надзвичайних подій  20 «Виробничі за-паси»            75 «Надзвичайні доходи»

 

            Передано запаси в обмін на акції акціонерного товариства       14 «Довгостроко-ві   фінансові   ін-вестиції»         20 «Виробничі за-паси»

 

 

13