Главная->Фінанси->Содержание

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 2)

РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

5.1. Загальні аспекти організації обліку запасів

5.1.1. Економічна сутність категорії «запаси», класифікація запасів та основні завдання їх обліку

5.1.2. Визнання запасів для цілей бухгалтерського обліку

5.2. Характеристика бухгалтерських рахунків з обліку запасів

5.3. Документування операцій з руху виробничих запасів

5.4. Облік надходження запасів

5.4.1. Придбання запасів за плату

5.4.2. Виготовлення запасів власними силами

5.4.3. Внесення запасів до статутного капіталу підприємств

5.4.4. Безоплатне отримання запасів

5.4.5. Отримання запасів в результаті операцій обміну

5.5. Оцінювання запасів на дату балансу

5.5.1. Уцінювання запасів

5.5.2. Дооцінювання запасів

5.6. Облік вибуття запасів

5.6.1. Методи оцінювання вартості вибуття запасів

5.6.2. Відпуск запасів у виробництво

5.6.3. Продаж запасів

5.6.4. Обмін запасами

5.6.4.1. Обмін подібними активами

5.6.4.2. Обмін неподібними активами

5.7. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)

5.8. Особливості обліку товарів

5.8.1. Облік товарів за цінами придбання

5.8.2. Облік товарів за цінами продажу

5.8.3. Відображення вартості товарів у звітності

5.9. Інвентаризація запасів

5.10. Практичний блок Контрольні запитання

Тести для самоконтролю

Практичні вправи для самостійної роботи

РОЗДІЛ 6. ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

6.1. Визначення готової продукції

6.2. Побудова обліку готової продукції

6.3. Оцінювання готової продукції

6.4. Система рахунків обліку готової продукції

6.5. Класифікація витрат за економічними елементами

6.6. Облік та документування виробничої собівартості готової продукції

6.7. Калькуляція собівартості готової продукції

6.8. Методи калькулювання собівартості готової продукції

6.9. Облік операцій відвантаження продукції

6.10. Інвентаризація готової продукції

6.11. Практичний блок Контрольні запитання

Тести для самоконтролю

Практичні вправи для самостійної роботи

РОЗДІЛ 7. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

7.1. Економічна сутність, поняття та характеристика грошових коштів

7.2. Організація первинного обліку операцій з готівкою

7.3. Фінансовий облік касових операцій

7.4. Організація безготівкових розрахунків

7.4.1. Види рахунків у банках, порядок їх відкриття та закриття

7.4.2. Форми безготівкових розрахунків

7.4.3. Синтетичний та аналітичний облік коштів на рахунках банків

7.5. Особливості обліку операцій на поточних рахунках в іноземній валюті

7.6. Облік інших коштів

7.7. Практичний блок Контрольні запитання

Тести для самоконтролю

Практичні вправи для самостійної роботи

РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

8.1. Поняття фінансових інвестицій, їхня класифікація

8.2. Визнання та оцінювання фінансових інвестицій

8.3. Облік довгострокових фінансових інвестицій

8.3.1. Облік фінансових інвестицій в асоційовані, дочірні підприємства та в спільну діяльність

8.3.2. Облік фінансових інвестицій, які утримуються до їхнього погашення

8.3.3. Облік інших довгострокових інвестицій

8.4. Облік поточних фінансових інвестицій

8.5. Відображення фінансових інвестицій у фінансовій звітності

8.6. Практичний блок Контрольні запитання

Практичні вправи для самостійної роботи

Тести для самоконтролю

Практичні вправи для самостійної роботи

 

1