Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Практичні вправи для самостійної роботи - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->Практичні вправи для самостійної роботи

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

Практичні вправи для самостійної роботи

Вправа 1

Вкажіть кореспонденцію рахунків та первинні документи на підставі наведених у табл. 1

господарських операцій.

Таблиця 1

 

1-й варіант     2-й варіант

1. Відображено амортизацію безоплатно отри-маного нематеріального активу         1. Відображено послуги реєстратора з оформ-лення права на торгову марку

2. Оприбутковано право на торгову марку та супутні послуги, сформовано первинну вар-тість     2. Нараховано знос на комп’ютерну програму Wіndows

3. Відображено продажну вартість реалізова-ного нематеріального активу     3. Відображено отримання нематеріального активу як внесок до статутного капіталу

4. Оприбутковано безоплатно отримані не-матеріальні активи (програмне забезпечення)  4. Відображено залишкову вартість нематері-ального активу, переданого в обмін на непо-дібний актив

5. Списано залишкову вартість реалізованого нематеріального активу            5. Відображено списання безоплатно отрима-ного нематеріального активу

6. Оприбутковано промислові зразки        6. Нараховано амортизацію нематеріального активу, для якої не встановлено строку корис-ного використання

7. Оприбутковано нематеріальні активи, отри-мані в обмін на подібні активи           7. Передано нематеріальні активи в обмін на поточні фінансові інвестиції

8. Оприбутковано комп’ютерну програму, роз-роблену підприємством самостійно 8. Відображено внесок до статутного капіталу дочірнього підприємства у вигляді нематері-альних активів

9. Сплачено з поточного рахунка за торгову марку та послуги реєстрації        9. Оплачено витрати, пов’язані з підтримкою патенту

10. Списано суму зносу реалізованого нематеріального активу 10. Відображено знос програмного забезпе-чення у податковому обліку

Вправа 2

Підприємство в січні 200Х року здійснило обмін запасів вартістю 4000 грн з ПДВ на про-граму для бухгалтерського обліку. Для введення цієї програми в експлуатацію необхідне до-опрацювання, яке буде проводитися силами підприємства, вартість якого становить 500 грн (заробітна плата та відрахування до фондів соціального страхування). Прогнозований термін корисного використання програми становить 10 років.

Для нарахування зносу, згідно з наказом про облікову політику, на підприємстві застосо-вується прямолінійний метод.

Відобразіть ці операції на рахунках бухгалтерського обліку та вкажіть первинні документи.

Вправа 3

Підприємство в третьому кварталі 200Х року розробило та виготовило промисловий зра-зок, над яким працювали фахівці з місячним фондом заробітної плати 20 000 грн та залучалися працівники з іншого підприємства на суму 680 грн, в т.ч. ПДВ.

У жовтні 200Х року підприємство належним чином зареєструвало вказаний зразок, ви-трати на реєстрацію становили 2000 грн.

Відобразіть ці операції на рахунках бухгалтерського обліку та вкажіть первинні документи.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Вправа 4

Підприємство в лютому 200Х року за договором безоплатно отримало програмне забез-печення 1С Бухгалтерія, що буде використовуватись для потреб бухгалтерії.

Справедлива вартість програмного забезпечення становить 1200,00 грн. Строк корисного використання — 4 роки. Амортизація нараховується за прямолінійним методом.

Відобразіть у бухгалтерському обліку:

1)         операції з надходження об’єкта нематеріальних активів;

2)         операції щодо нарахування амортизації нематеріальних активів протягом усього строку використання;

3)         визначте балансову вартість об’єктів нематеріальних активів на кожну дату балансу протягом усього строку корисного використання.

Вправа 5

Підприємство в березні 200Х року придбало об’єкт нематеріальних активів — програмне забезпечення:

1)         сплачено постачальнику 2800 грн, в т.ч. ПДВ;

2)         сплачено послуги за доопрацювання об’єкта — 500,00 грн, в т.ч. ПДВ.

Строк корисного використання становить 5 років, амортизація нараховується за прямолі-

нійним методом.

У листопаді 200Х+2 року підприємство вирішило придбати більш сучасну програму для обліку, а стару програму продати за 2000,00 грн, в т.ч. ПДВ. Необхідно:

1)         визначити балансову вартість комп’ютерної програми на кожну звітну дату до момен-ту реалізації;

2)         відобразити усі названі операції на рахунках бухгалтерського обліку, вказати усі не-обхідні первинні документи.

 

 

 

 

69