Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 4.10. Переоцінювання нематеріальних активів - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->4.10. Переоцінювання нематеріальних активів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

4.10. Переоцінювання нематеріальних активів

 

 

Переоцінювання нематеріальних активів не є обов’язковим заходом і здійснюєть-ся воно тільки тими підприємствами, які бажають показати своїм партнерам, креди-торам та інвесторам реальний стан нематеріальних активів підприємства. Підприєм-ство може здійснювати переоцінювання за справедливою вартістю на дату балансу тільки тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок (рис. 4.1).

Активним ринком є ринок, який має такі характеристики:

—        предмети, які продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;

—        у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;

—        інформація про ринкові ціни загальнодоступна.

 

Дооцінка

(якщо сума попередніх уцінок більша від суми попередніх дооцінок)                Уцінка (якщо сума попередніх дооцінок більша від суми попередніх уцінок)

1. На суму перевищення попередніх уці-нок над попередніми дооцінками Дт    12 «Нематеріальні активи» Кт    746 «Інші доходи від звичайної ді-яльності»        

            1. На суму перевищення попередніх дооці-нок над попередніми уцінками Дт    423 «Дооцінка активів» Кт    12 «Нематеріальні активи»

2. Дооцінка

Дт    12 «Нематеріальні активи»

Кт    423 «Дооцінка активів»,

133 «Накопичена амортизація нема-теріальних активів»           

            2. Уцінка

Дт    975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій», 133 «Накопичена амортизація нема-теріальних активів»

Кт    12 «Нематеріальні активи»

Рис. 4.1. Облік переоцінки нематеріальних активів

Розділ 4. Облік нематеріальних активів

Це означає, що переоцінку придбаного права на знак на товари й послуги ви-конати неможливо через відсутність активного ринку щодо такого виду нематері-альних активів. Але цілком можливо переоцінити право на комп’ютерну програму або право на літературний твір, щодо яких звичайно існує активний ринок. У випад-ку переоцінювання окремого об’єкта нематеріального активу варто переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку). Тобто якщо підприємство бажає здійснити пере-оцінювання права на винахід, то переоцінюються всі права на об’єкти промислової власності цієї групи, щодо яких існує активний ринок: права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау та ін. Таке «групо-ве» переоцінювання передбачене для того, щоб не було перекосу вартості групи: всі об’єкти однієї групи відображаються або за первісною, або за справедливою (ринко-вою) вартістю.

Якщо підприємством проведена переоцінювання об’єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічному переоцінюванню.

Кореспонденцію рахунків за операціями щодо зменшення корисності нематері-ального активу відображено в табл. 4.13.

Таблиця 4.13

Журнал бухгалтерських проведень

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Бухгалтерський облік

 

           

            Дебет                                  Кредит

1          Відображено втрати від зменшен-ня    корисності    нематеріальних активів,  оцінених  за  первісною вартістю         975  «Уцінка  необорот-них активів і фінансових інвестицій»    133 «Накопичена амор-тизація нематеріальних активів»

2          Відображено втрати від зменшен-ня    корисності    нематеріальних активів, оцінених за переоцінки вартістю         975  «Уцінка  необорот-них активів і фінансових інвестицій»    12 «Нематеріальні акти-ви»

 

           

            133 «Накопичена амор-тизація   нематеріальних активів»         

 

3          Відображено дооцінку, яка прове-дена після усунення причин попе-реднього зменшення корисності за об’єктами, які були оцінені за первісною вартістю (сторно)       975  «Уцінка  необорот-них активів і фінансових інвестицій»        133 «Накопичена амор-тизація нематеріальних активів»

4          Відображено дооцінку, яка прове-дена після усунення причин попе-реднього зменшення корисності за об’єктами, які були оцінені за переоцінки вартістю         12 «Нематеріальні акти-ви» 746 «Інші доходи від зви-чайної діяльності»

 

           

            746 «Інші доходи від зви-чайної діяльності»         133 «Накопичена амор-тизація нематеріальних активів»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

 

 

64