Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 4.9. Облік вибуття нематеріальних активів - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->4.9. Облік вибуття нематеріальних активів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

4.9. Облік вибуття нематеріальних активів

Списання нематеріального активу з балансу здійснюється внаслідок:

—        реалізації нематеріальних активів (з переходом права власності на них);

—        реалізації права на користування або розпорядження нематеріальними акти-вами (без переходу права власності на самі нематеріальні активи);

—        здійснення фінансових вкладень нематеріальними активами до статутних ка-піталів інших підприємств;

—        безплатної передачі об’єктів нематеріальних активів;

—        ліквідації об’єктів нематеріальних активів за ініціативою власників;

—        нестач нематеріальних активів, виявлених при інвентаризації.

Кореспонденція рахунків за операціями зі списання об’єкта нематеріальних акти-

вів наведено в табл. 4.12.

Фінансовий результат від вибуття об’єктів нематеріальних активів, згідно з ПС(Б)О 8, визначається за правилом:

Дохід від вибуття об’єкта     Залишкова вартість об’єкта

Фінансовий результат

від вибуття немате-       =   нематеріальних активів         –       нематеріальних активів та

(за вирахуванням непрямих            витрати, пов’язані з вибут-

ріального активу

податків)        тям об’єкта

Таблиця 4.12

Журнал бухгалтерських проведень

 

№ з/п

1 2       Відображення списання з балансу

собівартості об’єкту нематеріальних

активів           Бухгалтерський облік

 

           

            Дебет  Кредит

 

            Списання амортизації об’єктів немате-ріальних активів 133 «Накопичена амор-тизація нематеріальних активів»          12 «Нематеріальні ак-тиви»

 

            Списання залишкової вартості об’єктів нематеріальних активів                      

 

            а)         списання за непридатністю об’єктів

нематеріальних активів

б)         нараховано ПДВ на суму залишко-

вої вартості    976 «Списання необо-ротних активів»     12 «Нематеріальні ак-тиви»

 

           

            976 «Списання необо-ротних активів»     641 «Розрахунки за податками»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 4.12

3          в) продаж об’єктів нематеріальних ак-тивів         972 «Втрати від змен-шення корисності ак-тивів»            12 «Нематеріальні ак-тиви»

 

            г) внесення до статутного капіталу ін-ших підприємств 14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»  12 «Нематеріальні ак-тиви»

 

            д) здійснення благодійного внеску 977 «Інші витрати зви-чайної діяльності» 12 «Нематеріальні ак-тиви»

 

            е) вибуття раніше переоціненого нема-теріального активу перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попе-редніх уцінок залишкової вартості    423 «Дооцінка активів»        441 «Прибуток нероз-поділений»

 

 

63