Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 

Мета вивчення розділу: закріпити в студентів основні методологічні підходи з організації та ведення обліку операцій з основними засобами та іншими необоротни-ми матеріальними активами на підприємствах України.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          економічний зміст і характеристику основних засобів та інших необоротних ма-теріальних активів;

•          класифікацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

•          порядок визнання та оцінювання основних засобів та інших необоротних мате-ріальних активів;

•          типові форми первинних документів з обліку руху основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

•          характеристику рахунків та субрахунків обліку основних засобів та інших нео-боротних матеріальних активів;

•          економічний зміст зносу та амортизації, порядок і методи нарахування аморти-зації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

•          порядок проведення переоцінювання основних засобів;

•          особливості організації і проведення інвентаризації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

•          порядок розкриття інформації про основні засоби та інші необоротні матеріаль-ні активи у звітності.

Студенти повинні вміти:

•          складати бухгалтерські проведення з обліку основних засобів та інших необо-ротних матеріальних активів;

•          заповнювати первинні документи, за допомогою яких оформлюється рух осно-вних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

•          нараховувати амортизацію основних засобів та інших необоротних матеріаль-них активів;

•          відображати інформацію про основні засоби та інші необоротні матеріальні ак-тиви у звітності.

Основні терміни

Амортизація — це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необо-ротних активів упродовж терміну їхнього корисного використання.

Вартість, яка амортизується, — первинна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їхньої ліквідаційної вартості.

Група основних засобів — сукупність однотипних за технічними характеристика-ми, призначенням та умовами використання основних засобів.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Знос основних засобів — це сума амортизації об’єкта основних засобів з початку його корисного використання.

Необоротні активи — це активи, призначені для використання протягом періоду більше одного року.

Подібні об’єкти — це об’єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.

Термін корисного використання (експлуатації) — очікуваний період, упродовж якого необоротні активи використовуватиме підприємство або з їх використанням буде виготовлено очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

 

 

5