Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 4.7.1. Придбання нематеріальних активів шляхом обміну на інші види активів - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->4.7.1. Придбання нематеріальних активів шляхом обміну на інші види активів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

4.7.1. Придбання нематеріальних активів шляхом обміну на інші види активів

При придбанні підприємством нематеріальних активів за договором в обмін на подібні об’єкти нематеріальних активів первісна вартість таких активів дорівнює залишковій вартості переданих нематеріальних активів. Якщо залишкова вартість переданих об’єктів перевищує його справедливу вартість, то первісна вартість при-дбаних нематеріальних активів дорівнює справедливій вартості переданих активів. Різниця між справедливою і залишковою вартістю нематеріальних активів включа-ється до витрат періоду.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий об-мін) на неподібний об’єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріаль-ного активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів або їх еквівалентів, передану (отриману) при обміні.

Приклад 4.3. Видавництво купує авторські права на художній твір 1 у підприємства, що володіє правами на цей твір. В обмін за договором продавцю передаються авторські права на художній твір 2.

Первісна вартість авторських прав на художній твір 1–50 000,00 грн.

Залишкова вартість авторських прав на художній твір 2–49 000,00 грн.

Накопичена амортизація становить 1000,00 грн.

Справедлива вартість авторських прав на художній твір 1 та художній твір 2 становить 51 000,00 грн.

Кореспонденцію рахунків за операціями обміну показано в табл. 4.6 .

Таблиця 4.6

Журнал господарських операцій

 

№ з/п

1          Зміст операції            Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет                               Кредит    

 

            Списано накопичену амор-тизацію авторських прав на художній твір 2         133 «Накопичена амор-тизація     нематеріаль-них активів»           125 «Авторське право та суміжні з ним права»    1000,00

Розділ 4. Облік нематеріальних активів

Продовження табл. 4.6

2

3

4

5 6       Списано   залишкову   вар-тість нематеріального об’єк-та художнього твору 2          377»Розрахунки з ін-шими дебіторами»           125»Авторське право та суміжні з ним права»     49 000,00

 

            Податкові  зобов’язання  з ПДВ      377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»   641 «Розрахунки за по-датками»        10 200,00

 

            Отримано авторські права на художній твір 1      154 «Придбання (ство -рення)     нематеріаль-них активів»          685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            51 000,00

 

            Податковий кредит з ПДВ   641   «Розрахунки   за податками»  685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            10 200,00

 

            Залік взаємних заборгова-ностей   685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»           59 200,00

У випадку, коли залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справед-ливу вартість, первісною вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду.

Приклад 4.4. Розглянемо попередній приклад за умови, що справедлива вартість автор-ських прав на художній твір 1 становить 45 000,00 грн.

Кореспонденцію рахунків за операціями обміну показано в табл. 4.7

Таблиця 4.7

Журнал господарських операцій

 

№ з/п

1 2 3

4 5

6

7          Зміст операції            Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет                              Кредит     

 

            Списано накопичену амор-тизацію авторських прав на художній твір 1         133 «Накопичена амор-тизація     нематеріаль-них активів»           125 «Авторське право та суміжні з ним пра-ва»   1000,00

 

            Списано справедливу вар-тість авторських прав на ху-дожній твір 1  377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»   125 «Авторське право та суміжні з ним пра-ва»   45 000,00

 

            Перевищення    залишкової вартості над справедливою вартістю    нематеріального об’єкта          972 «Втрати від змен-шення корисності ак-тивів»      125 «Авторське право та суміжні з ним пра-ва»   4000,00

 

            Податкові   зобов’язання   з ПДВ    377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»   641»Розрахунки за по-датками»        9000,00

 

            Отримано авторські права на оповідання — художній твір 2    154 «Придбання (ство-рення) нематеріальних активів»      685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            45 000,00

 

            Податковий кредит з ПДВ   641   «Розрахунки   за податками»  685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            9000,00

 

            Залік взаємних заборгова-ностей   685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»           54 000,00

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий об-мін) на неподібний об’єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріаль-ного активу, збільшеній (зменшеній) на суму коштів або їхніх еквівалентів, переда-них (отриманих) під час обміну (п. 12 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»).

Приклад 4.5. Підприємство отримує права на промисловий зразок, а в обмін передає про-давцеві комп’ютерну програму і доплачує йому 1100,00 грн (у т.ч. ПДВ — 183,33 грн). Первісна вартість комп’ютерної програми становить 5000,00 грн. Сума накопиченої амортизації комп’ютерної програми — 2800,00 грн. Залишкова вартість комп’ютерної програми — 2200,00 грн. Справедлива вартість комп’ютерної програми — 3000,00 грн.

Кореспонденцію рахунків за операціями представлено в табл. 4.8.

Таблиця 4.8

Журнал господарських операцій

 

№ з/п  Зміст операції            Бухгалтерський облік           Сума, грн

 

           

            Дебет                               Кредит    

 

1          Списано накопичену амор-тизацію комп’ютерної про-грами   133 «Накопичена амор-тизація нематеріальних активів»      12 «Нематеріальні ак-тиви» 2800,00

2          Списано  залишкову  вар-тість   комп’ютерної   про-грами       972 «Втрати від змен-шення корисності ак-тивів»        12 «Нематеріальні ак-тиви» 2200,00

3          Передано       комп’ютерну програму        377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»   742 «Дохід від віднов-лення корисності ак-тивів  3600,00

4          Податкові зобов’язання з ПДВ        742 «Дохід від віднов-лення   корисності  ак-тивів          641 «Розрахунки за по-датками»           600,00

5          Здійснено доплату    631 «Розрахунки з ві-тчизняними постачаль-никами»    311 «Поточні рахунки в національній валюті»           1100,00

6          Податковий кредит з ПДВ   641»Розрахунки за по-датками»     644 «Податковий кре-дит»  183,33

7          Придбано права на про-мисловий зразок 154 «Придбання (ство-рення) нематеріальних активів»  631 «Розрахунки з ві-тчизняними постачаль-никами»           3916,67

8          Податковий кредит з ПДВ (по доплаті)     644 «Податковий кре-дит»  631 «Розрахунки з ві-тчизняними постачаль-никами»  183,33

9          Податковий кредит з ПДВ   641 «Розрахунки за по-датками»    631»Розрахунки з ві-тчизняними постачаль-никами»  600,00

10        Залік взаємних заборгова-ностей   631 «Розрахунки з ві-тчизняними постачаль-никами»    377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»          3600,00

Розділ 4. Облік нематеріальних активів

 

 

58