Главная->Фінанси->Содержание->4.4. Визнання й оцінювання нематеріальних активів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

4.4. Визнання й оцінювання нематеріальних активів

 

Придбаний (отриманий) нематеріальний актив визнається активом і відобража-ється в балансі, якщо:

Розділ 4. Облік нематеріальних активів

—        існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням такого активу;

—        можна достовірно визначити його вартість.

Поняття «майбутні економічні вигоди» пов’язано з можливістю для підприєм-ства в майбутньому значно скоротити свої витрати, отримати конкуренті переваги на ринку або можливості подальшої реалізації об’єктів з отриманням виручки від реа-лізації.

Процес створення нематеріальних активів на підприємстві складається з таких етапів:

1.         Дослідження — включають витрати на заплановані нові дослідження з метою отримання теоретичних знань у різних галузях науки, які в подальшому можуть мати визначену прикладну цінність для самого підприємства, але можуть і не бути вико-ристані в господарській діяльності підприємства.

2.         Розробки — включають використання раніше досліджених результатів, оцінка можливостей їх використання, виготовлення пробних зразків, тестування тощо.

Витрати на розробки визнаються нематеріальними активами, якщо підприємство може продемонструвати:

—        технічну здійсненність процесу доведення нематеріальних активів до стадії їх-ньої готовності для використання або продажу;

—        намір завершити розробку нематеріальних активів і використати або продати їх;

—        спроможність користуватися нематеріальними активами або продати немате-ріальні активи;

—        можливість отримання в майбутньому в процесі використання нематеріальни-ми активами економічних вигод;

—        наявність у підприємства відповідних технічних, фінансових та інших ресур-сів для завершення розробки, використання або продажу;

—        можливість достовірно оцінити витрати, що належать до нематеріальних акти-вів в ході їх розробки.

 

 

54