Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 4.3. Загальна характеристика рахунків обліку нематеріальних активів - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->4.3. Загальна характеристика рахунків обліку нематеріальних активів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

4.3. Загальна характеристика рахунків обліку нематеріальних активів

 

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» призначений для обліку і узагальнення ін-формації про наявність та рух нематеріальних активів. За дебетом цього рахунку відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізич-них або юридичних осіб) нематеріальних активів, а за кредитом — вибуття внаслідок

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством у по-дальшому економічних вигод від його використання, а також сума уцінки нематері-альних активів. Цей рахунок є активним, балансовим, призначений для обліку госпо-дарських засобів.

Планом рахунків для обліку нематеріальних активів передбачено субрахунки, показані в табл. 4.1.

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» кореспондує

—        за дебетом з кредитом рахунків: 13 «Знос (амортизація) необоротних активів», 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 15 «Капітальна інвестиції», 18 «Дов-гострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», 37 «Розра-хунки з різними дебіторами», 41 «Пайовий капітал», 42 «Додатковий капітал», 46 «Неоплачений капітал», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди», 74 «Інші доходи»;

—        за кредитом з дебетом рахунків: 13 «Знос необоротних активів», 18 «Довго-строкова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», 42 «Додатко-вий капітал», 85 «Інші затрати», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 97 «Інші витрати», 99 «Надзвичайні витрати».

Таблиця 4.1

Структура рахунка 12 «Нематеріальні активи»

Субрахунки    Види нематеріальних активів

 

121 «Права користування природ-ними ресурсами»      Права користування надрами, іншими ресурсами при-родного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище

122 «Права  користування май-ном»         Права користування земельною ділянкою, будівлею, пра-во на оренду приміщень тощо

123 «Права на комерційні позна-чення»   Права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо

124 «Права на об’єкти промисло-вої власності»  Права на об’єкти промислової власності (право на винахо-ди, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, по-роди тварин, компонування (топографії) інтегральних мі-кросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, тощо)

125 «Авторське право та суміжні з ним права».   Авторські права та суміжні з ним права (право на літера-турні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, ком-піляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відео-грами, передачі (програми) організацій мовлення тощо)

126      Вилучено

127 «Інші нематеріальні активи»     Права на здійснення діяльності, використання економіч-них та інших привілеїв тощо

 

 

53