Главная->Фінанси->Содержание->4.1. Визначення нематеріальних активів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

4.1. Визначення нематеріальних активів

 

Нематеріальний актив — це немонетарний актив, який не має матеріальної фор-ми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використан-ня більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. Вартість нематеріального активу має бути достовірно визначена.

Особливістю нематеріальних активів є відсутність матеріальної форми, проте вони можуть бути невід’ємно пов’язані з матеріальними носіями, наприклад, лазер-ними дисками — носіями інформації або носіями в документальній формі — патента-ми, ліцензіями тощо.

Нематеріальні активи відрізняються від матеріальних активів під дією таких чин-ників:

1)         рівень невизначеності (у зв’язку з тим, що при створенні нематеріального ак-тиву невідомо, чи буде об’єкт нематеріального активу використовуватись у господарській діяльності підприємства);

2)         цінність нематеріальних активів (залежить від економічної вигоди, яку під-приємства можуть отримати у зв’язку з придбанням об’єктів нематеріальних активів);

3)         значущість тільки для одного підприємства (такі нематеріальні активи, як комп’ютерна програма для організації бухгалтерського обліку, наприклад, мо-жуть мати цінність тільки для одного підприємства).

 

 

51