Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 РОЗДІЛ 4. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->РОЗДІЛ 4. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

РОЗДІЛ 4. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів знання та практичні навички з обліку нематеріальних активів.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          порядок визнання нематеріальних активів;

•          методологію обліку операцій з нематеріальними активами;

•          порядок складання первинних документів з обліку нематеріальних активів;

•          систему бухгалтерських записів з обліку нематеріальних активів;

•          методику оцінювання та переоцінювання нематеріальних активів.

Студенти повинні вміти:

•          установлювати одиницю обліку нематеріальних активів;

•          визначати первісну вартість нематеріальних активів;

•          відображати в бухгалтерському обліку операції з надходження, вибуття немате-ріальних активів;

•          розраховувати амортизацію нематеріальних активів та відображати її на рахун-ках бухгалтерського обліку.

Основні терміни

Дослiдження — запланованi підприємством дослiдження, якi воно проводить уперше, щоб отримати i зрозумiти нові наукові та технiчні знання.

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи — капiтальнi iнвестицiї у придбання, створення й модернiзацiю нематерiальних активiв, використання яких за призначенням на дату балансу не вiдбулося.

Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв — сума амортизацiї об’єктів нематерiальних активiв з початку їх корисного використання.

Нематерiальний актив — немонетарний актив, який не має матерiальної форми, може бути iдентифiкований та утримується пiдприємством з метою використання протягом бiльше одного року (або одного операцiйного циклу, якщо вiн перевищує один рiк) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цілях, для надання в оренду iншим особам.

Розробки — результати дослiджень та iнших знань, які застосовує пiдприємство для планування i проектування нових або значно удосконалених матерiалiв, приладiв, продуктiв, процесiв, систем чи послуг до початку їхнього серiйного виробництва чи використання.

Розділ 4. Облік нематеріальних активів

 

 

50