Главная->Фінанси->Содержание->Практичні вправи для самостійної роботи

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

Практичні вправи для самостійної роботи

 

Вправа 1

Підприємство «А» в березні отримало обладнання від підприємства «Б» на умовах фінан-сової оренди. Термін оренди — 8 років, сума щорічного платежу — 20 000 грн (без ПДВ), а ставка орендного відсотка — 10% річних. Строк корисного використання обладнання стано-вить 8 років, а його справедлива вартість дорівнює теперішній вартості мінімальних орендних платежів. Орендні платежі сплачуються один раз за 6 місяців.

Розрахуйте платежі за обладнання і відсотки протягом терміну оренди і складіть бухгал-терські записи в обліку підприємства «А», що пов’язані з орендою обладнання.

Вправа 2

На початку року обладнання передається в оренду терміном на 3 роки. Первісна вартість обладнання 110 000 грн. Сума його зносу — 20 000 грн. Мінімальна сума орендних платежів становить 30 000 грн на рік. Термін очікуваного корисного використання обладнання — 4 роки. Негарантована ліквідаційна вартість оцінена в 20 000 грн. Орендна ставка відсотка становить 10%. Орендні платежі виконуються один раз на рік (в кінці року). Після закінчення терміну оренди обладнання повертається орендодавцю.

Розрахуйте фінансовий дохід упродовж періоду оренди і складіть бухгалтерські записи в обліку орендодавця за приведеними розрахунками.

Вправа 3

Орендатор і орендодавець уклали договір операційної оренди приміщення терміном на 2 роки, підписаний 02.01.2006 р. Оціночна вартість приміщення — 30 000 грн. Первісна вар-тість цього об’єкта — 35 000 грн, сума зносу — 5000 грн. Встановлена угодою сума щомісячної орендної плати становить 300 грн, крім того, ПДВ — 60 грн. Орендодавець оплачує послуги за складання орендної угоди у розмірі 200 грн, крім того, ПДВ — 40 грн. Орендодавець продовжує нараховувати на об’єкт оренди амортизацію щомісячно в розмірі 100 грн.

Зробіть бухгалтерські записи у орендаря та орендодавця за операцією операційної оренди.

Вправа 4

Підприємство-орендодавець на початку січня 2006 року передає підприємству-орендареві в операційну оренду комп’ютер. Первісна вартість комп’ютера — 3240 грн, сума нарахованого зносу — 540 грн. Оціночна вартість комп’ютера, згідно з договором, — 2600 грн. Термін корис-ної експлуатації — 6 років. Метод нарахування амортизації — прямолінійний. Сума щомісяч-ної орендної плати становить 120 грн. Обидва підприємства є платниками ПДВ.

Відобразіть в обліку операції з операційної оренди в орендодавця та орендаря.

 

 

49