Главная->Фінанси->Содержание->Тести для самоконтролю

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

Тести для самоконтролю

 

1. Негарантована ліквідаційна вартість — це:

а)         дисконтована вартість майбутніх чистих грошових надходжень;

б)         частина ліквідаційної вартості об’єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забез-

печується;

в)         теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів;

г)         справедлива вартість об’єкта оренди на початок строку оренди.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

2.         На які орендні угоди не поширюються норми ПБО 14 «Оренда»:

а)         угоди щодо використання авторських і суміжних прав;

б)         угоди щодо використання приміщень, споруд;

в)         угоди щодо використання земельних ділянок;

г)         угоди щодо використання рухомого майна?

3.         Виберіть ознаку операційної оренди:

а)         орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;

б)         строк оренди становить більшу частину строку корисного використання об’єкта оренди;

в)         строк оренди становить значно меншу частину строку корисної експлуатації активу;

г)         теперішня вартість загальних орендних платежів перевищує справедливу вартість

орендованого активу на початок строку оренди.

4.         Витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди, що приводять до збільшен-

ня майбутніх економічних вигод, відображаються орендарем:

а)         як поточні витрати;

б)         як капітальні інвестиції;

в)         в обліку не відображаються;

г)         правильної відповіді немає.

5.         Орендна плата за орендовані активи сплачена авансом в обліку орендаря відображається:

а)         на рахунках витрат класів 8 «Витрати за елементами» або 9 «Витрати діяльності»;

б)         на рахунках витрат майбутніх періодів;

в)         на рахунках доходів майбутніх періодів;

г)         на рахунках доходів класу 7 «Доходи і результати діяльності».

6.         Амортизація об’єкта фінансової оренди, за яким перехід права власності до орендаря не

передбачений нараховується орендарем:

а)         тільки протягом періоду очікуваного використання активу;

б)         тільки протягом строку корисної експлуатації активу;

в)         протягом менш тривалого з двох періодів: строку оренди або строку корисної експлу-

атації активу;

г)         амортизація не нараховується.

7.         Яким бухгалтерським записом у орендодавця відображається нарахування орендної пла-

ти на об’єкт операційної оренди:

а)         Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності»

Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

б)         Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Кт 733 «Інші доходи від фінансових операцій»;

в)         Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Кт 713 «Дохід від операційної оренди активів»;

г)         Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»?

8.         Яку господарську операцію відображає бухгалтерське проведення Дт 952 «Інші фінансові

витрати» Кт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» в обліку орендаря:

а)         нарахування орендної плати;

б)         нарахування відсотків з фінансової оренди;

в)         нарахування амортизації на об’єкт оренди;

г)         нарахування витрат з укладання угоди про операційну оренду?

Розділ 3. Облік орендних операцій

9. Необхідно вибрати можливі об’єкти оренди:

а)         товари;

б)         грошові кошти;

в)         основні засоби;

г)         дебіторська заборгованість.

10. Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та вартість об’єкта фінансової орен-ди для орендаря є:

а)         фінансовими доходами;

б)         фінансовими витратами;

в)         гарантованою ліквідаційною вартістю;

г)         зносом орендованих активів.

 

 

48