Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 3.5. Розкриття інформації про оренду у фінансових звітах - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->3.5. Розкриття інформації про оренду у фінансових звітах

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

3.5. Розкриття інформації про оренду у фінансових звітах

 

Основну інформацію про оренду подано в примітках до фінансової звітності орендаря:

Розділ 3. Облік орендних операцій

—        первісну (переоцінену) вартість і знос орендованих активів за їх класифікацій-ними групами на дату балансу;

—        загальну суму мінімальних орендних платежів та їхню теперішню вартість на дату балансу для кожного з таких термінів оренди: до одного року; від одного до п’яти років; понад п’ять років;

—        непередбачену орендну плату, включену у звітному періоді до складу фінансо-вих витрат (доходів);

—        суму майбутніх мінімальних орендних платежів, які на дату балансу передба-чається одержати за угодами невідмовної суборенди;

—        стислі дані щодо чинних орендних угод, а саме:

 

—        показники, які застосовуються для розрахунку непередбаченої орендної плати;

—        наявність та умови вибору між поновленням орендної угоди чи придбанням активу та застереження щодо зміни цін;

—        обмеження, передбачені орендними угодами.

У Примітках до фінансової звітності орендар наводить таку інформацію щодо операційної оренди:

1)         загальну суму майбутніх мінімальних орендних платежів за невідмовною орен-дою на дату балансу для кожного з таких строків оренди: до одного року; від одного до п’яти років; понад п’ять років;

2)         загальну суму майбутніх мінімальних орендних платежів на дату балансу, які передбачається одержати за угодами невідмовної суборенди;

3)         орендні платежі та платежі із суборенди за звітний період з виділенням сум мінімальних орендних платежів і непередбаченої орендної плати за угодами невід-мовної оренди та суборенди;

4)         стислі дані про чинні орендні угоди, а саме:

 

—        показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних платежів;

—        наявність та умови вибору між поновленням або придбанням активу й за-стереження щодо зміни цін;

—        обмеження, передбачені орендними угодами.

У Примітках до фінансової звітності орендодавець наводить таку інформацію щодо фінансової оренди:

1)         загальну суму мінімальних орендних платежів та їхню теперішню вартість на дату балансу для кожного з таких строків оренди: до одного року; від одного до п’яти років; понад п’ять років.

2)         суму фінансового доходу на дату балансу, що підлягає одержанню.

3)         стислі дані про чинні орендні угоди, а саме:

 

—        показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних платежів;

—        обмеження, передбачені орендними угодами;

 

4)         негарантовану ліквідаційну вартість за чинними орендними угодами.

5)         непередбачену орендну плату, включену у звітному періоді до складу фінансо-вого доходу (витрат).

Орендодавці-виробники наводять також інформацію про суму резерву сумнів-них боргів на дату балансу щодо дебіторської заборгованості орендарів.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

У Примітках до фінансової звітності орендодавець наводить таку інформацію щодо операційної оренди:

1)         первісну (переоцінену) вартість і знос об’єктів операційної оренди на дату ба-лансу за їх класифікаційними групами;

2)         суму майбутніх мінімальних орендних платежів за угодами невідмовної опе-раційної оренди на дату балансу загальною сумою та окремо для кожного з таких строків оренди: до одного року; від одного до п’яти років; більше п’яти років;

3)         непередбачену орендну плату, включену у звітному періоді до складу фінансо-вого доходу (витрат);

4)         стислі дані про чинні орендні угоди, а саме:

—        показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних

платежів;

—        обмеження, передбачені орендними угодами.

Інформацію, яка повинна подаватися у Примітках, наведено в табл. 3.8.

Таблиця 3.8

Склад приміток про оренду

 

Показники, які підлягають розкриттю        Орендар         Орендодавець

Операційна оренда  

           

1. Загальна сума майбутніх мінімальних орендних платежів за невідмовною орендою, усього        ++

2. У тому числі для кожного з періодів оренди: – до одного року; – від одного до п’яти років; – після п’яти років.  + + +   + + +

3. Загальна сума майбутніх мінімальних орендних платежів на дату балансу, яку передбачається отримати за угодами не-відмовної суборенди    +—

4. Орендні платежі та платежі з суборенди, визнані у звіті про фінансові результати за звітний період, усього            +—

5. У тому числі суми мінімальних орендних платежів: – платежі за угодами з невідмовної оренди; – платежі за угодами з невідмовної суборенди.  + +      — —

6. Загальна інформація про чинні орендні угоди: – основа визначення непередбачених орендних платежів; – наявність та умови вибору між поновленням чи придбан-ням активу та застережень щодо зміни цін; – обмеження, передбачені орендними угодами.     + +

+          + +

+

7. Первісна вартість, знос кожного класу активів та амортиза-ція, врахована при визначенні доходу звітного періоду           —        +

8. Загальна сума непередбачених орендних платежів, включе-на до складу доходу  —        +

Фінансова оренда

9. Балансова вартість кожного класу орендованих активів                   +                       —

10. Узгодження загальної суми мінімальних орендних плате-жів (валових інвестицій в оренду) з їх дисконтованою вартіс-тю для кожного з періодів оренди                    

Розділ 3. Облік орендних операцій

Продовження табл. 3.8

– до одного року;

– від одного до п’яти років;

– після п’яти років.   + + +   + + +

11. Непередбачена орендна плата, визнана у Звіті про фінан-сові результати ++

12. Сума майбутніх орендних платежів, які передбачені умо-вами невідмовної суборенди  ++

13. Загальна інформація про чинні орендні угоди: – основа визначення непередбачених орендних платежів; – наявність та умови вибору між поновленням чи придбан-ням активу та застережень щодо зміни цін; – обмеження, передбачені орендними угодами.     + +

+          + +

+

14. Негарантована ліквідаційна вартість, нарахована на ко-ристь орендодавця         —+

 

 

46