Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 3.2. Класифікаційна характеристика видів оренди - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->3.2. Класифікаційна характеристика видів оренди

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

3.2. Класифікаційна характеристика видів оренди

 

Існує два види оренди: операційна й фінансова.

Критерії розподілу операційної та фінансової оренди ґрунтуються на тому, якою мірою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на орендований актив, сто-суються орендодавця та орендаря.

З позиції бухгалтерського обліку оренда характеризується як фінансова у тих ви-падках, коли всі ризики і вигоди, пов’язані з правом користування й володіння акти-вом, передані орендарю.

Класифікація видів оренди представлена на рис. 3.1.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Види оренди

 

Фінансова

 

Операційна

 

 

 

Орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди

 

Оренда інша, ніж фінансова

 

Строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об’єкта оренди

Теперішня вартість мінімальних орендних платежів з

початку строку оренди дорівнює або перевищує

справедливу вартість об’єкта оренди

Рис. 3.1. Класифікація видів оренди

Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених на рис. 3.1 ознак.

Під час класифікації орендних угод на операційні та фінансові слід користувати-ся такими ознаками фінансової оренди:

—        термін оренди становить більшу частину терміну корисної експлуатації активу (навіть якщо право власності після закінчення терміну оренди не переходить до орендаря);

—        право власності на актив після закінчення терміну оренди переходить до орен-даря;

—        теперішня вартість загальних орендних платежів перевищує справедливу вар-тість орендованого активу на початку строку оренди;

—        орендар отримує право придбати актив за ціною, яка буде значно нижча за справедливу вартість цього активу на дату здійснення такого права, але до-статня, щоб на початку оренди бути впевненим у можливості здійснення цього права;

—        орендовані активи внаслідок їхньої спеціалізації можуть бути використані лише орендарем;

—        орендар може анулювати угоду тільки за умови відшкодування збитків орен-додавця, пов’язаних із припиненням дії угоди;

—        прибутки й збитки внаслідок коливань справедливої вартості орендованого активу впливають на фінансові результати діяльності лише орендаря;

—        орендар може продовжити оренду на додатковий термін за орендну плату, яка значно нижча за ринкову.

Приклад 3.1. 03.01.200Х р. підприємство уклало дві орендні угоди. Одна з них — про орен-ду обладнання, справедлива вартість якого становить 100 000 грн, термін корисної експлуа-тації — 5 років, ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Амортизація обладнання нараховується

Розділ 3. Облік орендних операцій

прямолінійним методом. Термін оренди за угодою становить 4 роки, орендні платежі сплачу-ватимуться на початку року, починаючи з січня 200Х p., в сумі 29 340 грн. Право на придбання активу після закінчення терміну оренди не передбачене.

Ця угода повинна класифікується як фінансова, тому що:

—        термін оренди становить більшу частину терміну корисної експлуатації активу (4 роки з 5);

—        теперішня вартість загальних орендних платежів перевищує справедливу вартість орендованого активу на початку строку оренди (29 340 х 4 = 117 360 > 100 000).

Друга угода — про оренду приміщення адміністративного призначення, справед-лива вартість якого становить 1 200 000 грн, термін корисної експлуатації — 25 років, ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Амортизація будівлі нараховується прямолі-нійним методом. Термін оренди за угодою становить 4 роки, орендні платежі сплачу-ватимуться на початку року, починаючи із січня 200Х року, в сумі 29 340 грн. Право на придбання активу після закінчення терміну оренди не передбачене.

Така угода буде кваліфікуватися як операційна, тому що:

—        термін оренди становить значно меншу частину терміну корисної експлуатації активу (4 роки з 25);

—        теперішня вартість загальних орендних платежів менша від справедливої вартості орендованого активу на початку строку оренди (29 340 х 4 = 117 360>1 200 000).

Орендні угоди також поділяють на операційні та фінансові, які, у свою чергу, — на відмовні та невідмовні, зворотні та незворотні. У табл. 3.2 подано характеристику орендних угод.

Таблиця 3.2

Види і характеристика орендних угод

 

Орендні угоди

Операційна                                                              Фінансова

З операційної оренди (будь-яка інша оренда, крім фінансової)   З фінансової оренди

(передбачає передачу орендарю усіх ризиків та вигод, пов’язаних із правом власності на актив, які з часом можуть передаватися або не передаватися)

Відмовна угода          Невідмовна угода

Анулюється в одному з таких випадків:

– після того, як відбулася певна непередбачена подія;

– з дозволу орендодавця;

– якщо орендарем укладається нова угода про оренду цього ж або еквівалентного активу з тим же орендодавцем;

– після сплати орендарем додаткової суми, яка гарантує продо-вження строку оренди

Незворотна угода      Зворотна угода

Операція, за якою підприємство продає свій актив та укладає угоду з покупцем на подальшу оренду цього активу

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

 

 

43