Главная->Фінанси->Содержание->3.1. Економічна сутність і визначення оренди

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

3.1. Економічна сутність і визначення оренди

 

 

Здійснення підприємницької діяльності із залученням активів на умовах орен-ди займає значне місце в господарській діяльності. З економічної точки зору оренда являє собою одержання майна у тимчасове користування за визначену винагороду. Передача майна в користування зумовлена рядом причин:

—        власник майна в даний момент не відчуває потреби у використанні цього май-на, а для реалізації майна необхідних передумов немає;

—        громадянин або організація, не будучи власником майна, має потребу в його використанні (іноді епізодично);

—        потреба у використанні даного майна може бути тривалою або постійною, але його придбання у власність неможливе або економічно недоцільне.

Правове регулювання орендних операцій здійснюється законодавством України. Але в деяких законодавчих документах поняття оренди збігається з поняттям лізинг (наприклад, Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»). Слово «лізинг» є транскрипцією відповідного англійського терміну «lease», що в перекладі означає «оренда». У світовій практиці термін «лізинг» використовується для відо-браження різного роду угод, які основані на оренді майна довготривалого користу-вання.

Між орендою і всіма видами лізингу існують суттєві розбіжності:

а)         оренда — двостороння угода між орендодавцем і орендарем, а лізинг — щонай-

менше тристороння, де, крім лізингодавця й лізингоодержувача, фігурує продавець

лізингового майна. Лізингова угода оформляється, як правило, двома договорами:

купівлі-продажу — між продавцем і лізингодавцем і власне лізингу — між лізинго-

давцем і лізингоодержувачем;

б)         діяльність лізингодавця принципово відрізняється від діяльності орендодав-

ця. Якщо орендодавець здає в оренду своє майно, то лізингодавець передає у лізинг

майно, яке він спеціально придбав, як правило, за прямою вказівкою майбутнього

лізингоодержувача. Сутність діяльності лізингодавця полягає у фінансуванні тимча-

сового користування лізингоодержувачем майном шляхом надання йому майнового

кредиту;

в)         роль лізингоодержувача більш активна, ніж роль орендаря. При першій пе-

редачі майна у лізинг лізингоодержувач сам знаходить виробника (власника) лі-

зингового майна і вибирає конкретний вид цього майна. На відміну від орендаря,

лізингоодержувач наділяється правами й обов’язками, що властиві покупцеві. Хоча

формально покупцем є лізингодавець, майно передається продавцем безпосередньо

лізингоодержувачу. При цьому останній здійснює всі процедури, пов’язані з при-

йняттям майна;

г)         у випадку оренди орендодавець несе відповідальність перед орендарем за вста-

новлені недоліки об’єкта оренди, а в операціях лізингу лізингодавець відповідає за

такі недоліки тільки тоді, коли він сам вибирав продавця (постачальника) об’єкта

лізингу або втручався у вибір лізингоодержувачем постачальника майна, виду майна,

його характеристик тощо.

Відображення в обліку та розкриття у фінансовій звітності операцій з оренди не-оборотних активів регулюється П(С)БО 14 «Оренда», яке діє з 01.10.2000 року. Структуру П(С)БО 14 наведено в табл. 3.1.

Розділ 3. Облік орендних операцій

Таблиця 3.1

Основні розділи і характеристика П(С)БО 14 «Оренда»

 

Загальні положення  пп. 1–4           Визначається сфера дії Положення та терміни, що в ньому використовуються

Облік оренди в орендаря     пп. 5–9           Наводиться порядок ведення бухгалтерського обліку фінансової та операційної оренди в орен-даря, оцінки фінансових інвестицій при прид-банні

Облік оренди в орендодавця          пп. 10–18       Описується порядок ведення бухгалтерського обліку фінансової та операційної оренди в орен-додавця

Продаж активу з укладанням угоди   про   його   одержання продавцем в оренду     пп. 19–20       Наводиться порядок продажу активу з укладан-ням угоди про його одержання продавцем в орен-ду

Розкриття    інформації    про оренду у Примітках до фінан-сової звітності      пп. 21–24       Наводиться перелік обов’язкових питань, які необхідно розкрити в Примітках до фінансової звітності

Додатки         пп. 24–25       Наводиться приклад розрахунку фінансових до-ходів та фінансових витрат у складі орендних платежів.

Цей стандарт застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи не-залежно від форм власності (крім бюджетних установ). Норми цього стандарту не поширюються на:

—        орендні угоди, пов’язані з розвідкою та використанням природних ресурсів (за винятком оренди земельних ділянок);

—        угоди щодо використання авторських і суміжних прав;

—        угоди щодо оренди цілісних майнових комплексів.

Згідно з П(С)БО 14 «Оренда», під орендою розуміють угоду, за якою орендода-вець передає орендарю право користування активом протягом погодженого строку за платіж (або ряд платежів).

Об’єктами оренди є необоротні активи, до складу яких входять, зокрема, основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи.

 

 

42