Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ

 

Мета вивчення розділу: закріпити в студентів основні методологічні підходи до організації і ведення обліку орендних операцій на бухгалтерських рахунках орендаря та орендодавця.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          економічний зміст і характеристику орендних операцій;

•          класифікацію видів оренди та орендних угод;

•          порядок організації   бухгалтерського обліку   операцій оренди в орендаря і в орендодавця;

•          порядок формування бухгалтерських проведень з обліку орендних операцій;

•          порядок розрахунку орендних платежів;

•          порядок розкриття інформації про оренду у фінансовій звітності.

Студенти повинні вміти:

•          складати первинні документи з обліку операцій оренди;

•          складати бухгалтерські проведення з обліку орендних операцій;

•          здійснювати розрахунки орендної плати.

Основні терміни

Негарантована ліквідаційна вартість — частина ліквідаційної вартості об’єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або гарантується лише пов’язаною з ним стороною.

Оренда — угода, за якою орендодавець передає орендарю права користування необоротним активом протягом погодженого строку за платіж (або ряд платежів).

Орендар — юридична особа або підприємець — не юридична особа, яка одержує майно в оренду.

Орендна ставка відсотка — ставка відсотка, за якою теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об’єкта фінансової оренди на початок строку оренди.

Орендодавець — юридична особа або підприємець — не юридична особа, яка здає майно в оренду.

Строк оренди — термін дії безвідмовної орендної угоди, а також термін продо-вження цієї угоди, який обумовлений на початок строку оренди.

Суборенда — угода про передачу орендарем орендованого ним майна в оренду третій особі.

Початок строку оренди — дата, яка настає раніше: дата підписання орендної уго-ди або дата прийняття сторонами зобов’язань відносно основних положень угоди про оренду.

Теперішня вартість активів або зобов’язань — дисконтована вартість майбутніх чистих грошових надходжень (довгострокових зобов’язань), які даний об’єкт може генерувати за умов нормального функціонування підприємства.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

 

 

41