Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

ПЕРЕДМОВА

 

Реформування системи бухгалтерського обліку є невід’ємною складовою розви-тку ринкових відносин в Україні, яка забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією про фінансово-господарську діяльність під-приємств, організацій різних форм власності.

Прийнятий 16 липня 1999 року Закон України «Про бухгалтерський облік і фі-нансову звітність в Україні» відкриває шлях до перетворення бухгалтерського обліку в надійний та реальний інструмент управління. З прийняттям цього Закону підви-щилися роль і значення міжнародних економічних відносин. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» визначає основні правові заса-ди ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності для зовнішніх та внутрішніх користувачів з урахуванням загальноприйнятих у міжнародній практиці правил. Велику роль та значення набули Міжнародні Стандарти бухгалтерського обліку. Їх використання забезпечує зменшення ризику для кредиторів та інвесто-рів; зниження витрат кожної країни на розроблення власних стандартів; однозначне сприйняття фінансової звітності та зростання довіри до її показників у всьому світі; поглиблення міжнародної кооперації в галузі бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Важливим напрямом реформування бухгалтерського обліку в Україні є підготов-ка, перепідготовка та підвищення рівня кваліфікації бухгалтерських працівників. У зв’язку з цим одним із заходів, передбачених Програмою формування системи бух-галтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою Поста-новою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року за №1706, є розробка і видання навчально-методичної літератури, яка висвітлює нову систему бухгалтер-ського обліку в Україні.

У посібнику викладено методику обліку активів, капіталу, зобов’язань господар-ських операцій і процесів.

Особливістю посібника є те, що його розділи доповнені практичними завдання-ми, вправами для самостійної роботи, які дають змогу краще зрозуміти і закріпити вивчену інформацію.

Сподіваємося, що посібник допоможе знайти шляхи вирішення проблем з бух-галтерського обліку й фінансової звітності і стане корисним у навчальному процесі та в діяльності бухгалтерів-практиків підприємств, установ, організацій.

 

 

3