Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2.14. Практичний блок Контрольні запитання - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->2.14. Практичний блок Контрольні запитання

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

2.14. Практичний блок Контрольні запитання

 

1.         У яких законодавчих та нормативних актах держави визначається зміст понять осно-вних засобів і основних фондів?

2.         Назвіть основні критерії віднесення матеріального об’єкта до основних засобів.

3.         Дайте визначення категорії «основні засоби і нематеріальні активи».

4.         Перерахуйте класифікаційні групи необоротних активів, які використовуються для ці-лей бухгалтерського обліку.

5.         Назвіть групи основних засобів, які не амортизуються.

6.         Дайте характеристику основних груп основних фондів для цілей оподаткування при-бутку підприємства (податкового обліку).

7.         Дайте визначення первісної вартості необоротних активів.

8.         Назвіть складові формування первісної вартості основних засобів.

9.         Перерахуйте випадки використання справедливої вартості при оцінці основних засобів.

 

10.       Як визначити залишкову (балансову) вартість основних засобів?

11.       Назвіть відомі види оцінки основних засобів.

12.       Дайте характеристику рахунка 15 «Капітальні інвестиції».

13.       Перерахуйте усі випадки використання акта приймання-передачі (внутрішнього пере-міщення) основних засобів за формою ОЗ-1.

14.       Назвіть первинний документ з обліку основних засобів, який використовується для оформлення вибуття окремих об’єктів основних засобів.

15.       Що є об’єктом аналітичного обліку основних засобів?

16.       Назвіть основні шляхи надходження основних засобів на підприємство.

17.       Охарактеризуйте порядок визнання і оцінки об’єктів основних засобів, що збудовані на підприємстві.

18.       Назвіть можливі умови ліквідації основних засобів за власною ініціативою підпри ємства.

19.       Дайте визначення фізичного і морального зносу основних засобів.

20.       Назвіть основні фактори, що впливають на величину амортизації.

21.       За яким методом амортизації залишкова вартість об’єкта основних засобів ніколи не буде дорівнювати нулю?

22.       Яким чином розраховується річна сума амортизації з використанням прямолінійного методу нарахування амортизації?

23.       За якою формулою визначається індекс переоцінки основних засобів?

24.       Дайте визначення поняття «амортизація».

25.       Дайте характеристику виробничого методу нарахування амортизації.

 

 

38