Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2.13. Розкриття інформації про склад і рух необоротних активів у фінансовій звітності - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->2.13. Розкриття інформації про склад і рух необоротних активів у фінансовій звітності

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

2.13. Розкриття інформації про склад і рух необоротних активів у фінансовій звітності

 

Відомості про наявність, рух і амортизацію основних засобів надаються в різних ва-ріантах і з різною деталізацією майже в усіх формах фінансової звітності. Але найбільш детальна інформація про основні засоби подається у формі 5 «Примітки до річної фі-нансової звітності» (розділ 2 «Основні засоби»). Графи таблиці цієї форми дають мож-ливість побачити рух основних засобів і зміну їхньої вартості упродовж звітного року. Рядки 100–250 таблиці надають відомості в розрізі класифікаційних груп основних за-собів, а в рядку 260 відображаються їх підсумкові значення за всіма графами таблиці.

Форма № 1 «Баланс» у графах 3 і 4 відображає відомості про первісну вартість і знос основних засобів (рядки 031, 032). Залишкова вартість основних засобів у рядку 030 формується як різниця відповідних даних рядків 031 і 032 форми № 1.

У графах 3 і 4 рядка 260 «Амортизація» розділу 2 «Елементи операційних ви-трат» форми 2 «Звіт про фінансові результати» відображається сума нарахованої амортизації основних засобів, яка відноситься до операційних витрат.

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

У формі № 4 «Звіт про власний капітал» у графі 6 рядка 060 «Дооцінка основних засобів» відображається інформація про суми дооцінки або уцінки залишкової вар-тості основних засобів.

 

 

37